Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy  i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Informacja dotycząca stanu dróg  powiatowych w Gminie Sianów  w związku  z budową obwodnicy.
 11.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
 12.  Sprawozdanie za 2016 rok z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie.
 13.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwał:

1)    w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy i Miasta Sianów w Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie,

2)    zmieniającej uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3)    w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

4)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów,

5)    w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze krajowej Nr 6 relacji Szczecin – Koszalin – Słupsk – Lębork – Reda – Gdynia – Gdańsk w miejscowości Sianów,

6)    w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,

7)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sianowie

Janusz Machała