Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie   się 29 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy  i Miasta  w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
4.    Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
5.    Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
6.    Wystąpienia Obywatelskie.
7.    Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
10.     Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów za rok 2016.
11.     Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sianowie za 2016 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
12.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia    31 sierpnia 2019 r
2)    w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości drogowej na rzecz Skarbu Państwa,
3)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów”,
4)    w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
5)    w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w roku taryfowym 2017/2018,
6)    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
7)    w sprawie rozpatrzenia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Sianowie,
8)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,
9)    w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie,
10)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w  Sianowie ,
11)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,
12)    w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,
13)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025.
13.    Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Machała