Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie  się 20 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
4.    Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
5.    Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
6.    Informacja o stanie mienia gminnego za 2016 rok.
7.    Przygotowanie do sezonu turystycznego w Gminie Sianów w 2017 r.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sianów  za 2015 r. oraz sprawozdania finansowego  Gminy Sianów za 2016 rok.
1)    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
2)    opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sianów  za 2016 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Sianów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku”
4)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
9.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,
2)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017-2025,
3)    w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu,
4)    w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego,  w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
5)    w sprawie zmiany statutów osiedli Gminy i Miasta Sianów,
6)    zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Sianów,
7)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sianów w części obrębów ewidencyjnych Skibno oraz Sianów nr 1.
8)    w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo.
10.    Wystąpienia Obywatelskie.
11.    Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała