RPO WZP 2014-2020

DZIAŁANIE 2.14

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” realizowany jest w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

W ramach projektu w 50 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Sianów zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym polegającą na: 1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, 3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła: a. zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, b. zainstalowaniu ogrzewania olejowego, c. zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii, d. zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności. W budynkach/lokalach mieszkalnych objętych projektem zlikwidowane zostaną piece lub kotły opalane paliwami stałymi (piece lub kotły węglowe) i zastąpione zostaną jednym lub kombinacją instalacji wymienionych powyżej. Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie wyłącznie w budynkach/lokalach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. w budynkach/lokalach mieszkalnych, dla których wskaźnik EPH+W wynosi nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w ramach projektu wykonane zostaną świadectwa charakterystyki energetycznej (określone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z poźn. zm.) Świadectwa wykonane zostaną dla 65 budynków/lokali mieszkalnych. Odbiorcami końcowymi (Grantobiorcami) w ramach projektu będą wyłącznie osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Sianów. Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo. Granty przyznawane będą się w wysokości 7 500,00 zł za zmianę systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub budynku jednorodzinnym. Projekt ma charakter stacjonarny.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest:
1) liczba 50 sztuk zmodernizowanych źródeł ciepła  na terenie Gminy i Miasta Sianów,
2) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  o wartości 360 ton równoważnika CO2,
3) liczba 15 wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE
4) produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE o wartości 159 MWht/rocznie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2021.
Całkowity koszt zadania: 453 675,00 zł
Kwota dofinansowania: 226 575,00 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 227 100,00 zł.

ciag z efrr poziom kolor 3

DZIAŁANIE 2.10

Projekt pn. „OZE – instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie”, realizowany  w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dziękibudowie instalacji fotowoltaicznej zaopatrującej w energię budynki użyteczności publicznej na terenie Sianowa.

Cele szczegółowe projektu obejmują: zmniejszenie emisji CO, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej. Powyższe cele przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz spełnienia założeń zawartych w dokumentach strategicznych. W perspektywie długoterminowej przedsięwzięcie przyczyni się do tworzenia pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca stwarzającego doskonałą przestrzeń służącą mieszkańcom, turystom inwestorom, jednocześnie zachowując cenne obszary przyrodnicze. W wyniku zmniejszenia kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej środki budżetowe będą mogły zostać przeznaczone m.in. na rozwój gminy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 
Całkowity koszt zadania: 3 348 403, 44zł
Kwota dofinansowania: 2 313 937, 32 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 1 034 466, 12 zł.

ciag z efrr poziom kolor 2

DZIAŁANIE 2.3

Projekt pn. „Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ulicach Strzeleckiej i Spółdzielczej”, realizowany jest w ramach Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma zasięg lokalny i dotyczy m.in. rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Gminy  i Miasta Sianów poprzez budowę  0,45 km drogi rowerowej wzdłuż ulic Strzeleckiej i Spółdzielczej  oraz utworzone miejsc bike&ride na 10 stanowisk wraz ze stacją napraw rowerów w mieście Sianów.

Celem projektu jest: poprawa wewnętrznej spójności transportowej oraz zapewnienie transportu rowerowego umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy  mieszkańcom gminy Sianów i obszaru Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja docelowo przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i hałasu oraz promowania ekologicznych środków transportu, redukcji emisji CO2, ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz usprawnienia systemu przesiadkowego gminy Sianów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w 2021 roku. 
Całkowity koszt zadania: 585 224, 18 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 453 580, 00 zł.
Wkład własny Gminy Sianów: 157 639,19 zł.

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”,
realizowany w ramach Działania 2.3 Zróżnicowana multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dotyczy budowy ścieżek rowerowych oraz punktów bike&ride na terenie Gminy Sianów. Głównym jego celem jest poprawa wewnętrznej spójności transportowej obszaru oraz zapewnienie transportu rowerowego umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy. W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 7 km na obszarze funkcjonalnym Sianowa i Koszalina. Powstałe w miejscowościach Sucha Koszalińska, Skibno i Iwięcino bike&ride ułatwi mieszkańcom łączenie różnych środków transportu, w tym transportu zmotoryzowanego i publicznego. Inwestycja przyczyni się zarówno do szerszego wykorzystywania transportu publicznego i zmotoryzowanego, ograniczenia wykorzystywania samochodów ciężarowych, integracji gałęzi transportowych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jak również poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 
Całkowity koszt zadania: 4 713 684, 25 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 006 631, 59 zł.  
Wkład własny Gminy Sianów: 707 052, 66 zł.

ciag z efrr poziom kolor 1

DZIAŁANIE 3.5

Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej, Słowackiego w Sianowie”, realizowany jest  w ramach Działania 3.5  „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jego głównym celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Sianów.
Cel techniczno-ekologiczny projektu: to zwodociągowanie i skanalizowanie obszarów pozbawionych sieci.
Cele ekonomiczno–społeczne projektu: to  wzrost dostępności do sieci wodociągowej, a także zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Sianów.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla powstającego  w Sianowie osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych – w ramach Programu rozwoju mieszkalnictwa Mieszkanie+.

Równolegle planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej, którą odprowadzane będą ścieki do oczyszczalni ścieków „Jamno” – zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 3.6.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2022.
Całkowity koszt zadania: 652 453,50 zł
Kwota dofinansowania: 443 275,00 zł
Wkład własny Gminy Sianów: 209 178,50 zł

ciag z efrr poziom kolor 4

Projekt pn.: „Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów –Osieki” realizowany w ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości mieszkańców Gminy Sianów objętych spełniającym normy systemem wodno-ściekowym. W ramach całego przedsięwzięcia zostanie zrealizowana sieć wodociągów magistralnych, sieć wodociągów rozdzielczych wraz z uzbrojeniem oraz wybudowany zostanie kabel energetyczny na potrzeby pompowni wody. 
W ramach zadania zostanie wybudowany/a :

  • Wodociąg magistralny z polietylenu Sianów – Skibno: projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -2640m oraz średnicy 110mm -188m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Skibno – Kleszcze:  projektowana długość wodociągów średnicy160mm -3210m, średnicy 125mm -70,5 oraz średnicy 110mm -27,5m,
  • Wodociąg magistralny z polietylenu Kleszcze –Osieki – projektowana długość wodociągów średnicy 160mm -1882m, średnicy 125mm -1379,5m oraz średnicy 110mm -4m,
  • Pompownia wody w Kleszczach.
  •  

Efektem końcowym realizacji projektu będzie zapewnienie właściwej jakości wody oraz trwałości i niezawodności dostaw do miejscowości Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze i Osieki.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-2019. 

Całkowity koszt zadania: 5 068 651, 15 zł.

Kwota dofinansowania: 3 495 806, 10 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 572 845, 05zł.

ciag z efrr poziom kolor 5

Projekt pn. „Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w Sianowie”, ramach Działania 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu  jest zwiększenie liczby mieszkańców objętych systemem wodno-ściekowym, zgodnym z wymogami unijnymi w Gminie Sianów. Realizacja celu głównego realizowana będzie poprzez:  

– zapobieżenie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez hermetyzację procesu uzdatniania wody i zastosowanie nowoczesnej

bezawaryjnej technologii uzdatniania wody wraz z oczyszczaniem wód popłucznych przed ich wprowadzeniem do środowiska, 

– zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasileniem wód podziemnych poprzez ustalenie wydajności każdej studni na podstawie u przednio wykonanych próbnych pompowań wody oraz jej ujmowanie w ilości nieprzekraczającej ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia, 

– wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających odbiorcom dostęp do czystej wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym normom.

Przebudowa stacji uzdatniania wody i związana z nią budowa nowej studni głębinowej S1A  wraz z likwidacją studni niedrożnej S1 znacząco usprawnią ekonomiczność dostaw wody oraz umożliwią rozwój gospodarczy i społeczny przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 5 455 711, 75 zł

Kwota dofinansowania: 3 025 557, 70 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 2 430 134,05 zł.

ciag z efrr poziom kolor 6

DZIAŁANIE 3.6

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie” nr RPZP.03.06-00-32-C003/17, realizowany w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej. Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Sianów. Przedmiotowa inwestycja obejmuje doprowadzenie systemu kanalizacji sanitarnej do realizowanego w ramach Programu Mieszkanie+ osiedla mieszkalnego w Sianowie. Łącznie nowy system da możliwość skanalizowania dla ok. 500 mieszkań.

Efektem realizacji inwestycji jest odprowadzenie ścieków od budynków wielorodzinnych usytuowanych w obrębie ulic Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie: 2017r. – 2023 r.

Całkowity koszt zadania: 1 350 531,50 zł

Kwota dofinansowania: 909 738,06 zł

           w tym ze środków EFRR: 909 738,06 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 440 793,44 zł

ciag z efrr poziom kolor 5
ciag z efrr poziom kolor 6

DZIAŁANIE 9.3

Projekt pn. „Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki”, realizowany  w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i budowa obiektu Centrum Nauki w Sianowie wraz z jego wyposażeniem.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury o charakterze lokalnego centrum nauki, które stanowić będzie miejsce inkubacji i innowacyjnych i przedsiębiorczych rozwiązań. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych, w tym przede wszystkim edukacyjnych.  

Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum Nauki w Sianowie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie: 01.10.2019r. – 31.12.2021r.

Całkowity koszt zadania: 5 132 296,77 zł

Kwota dofinansowania: 2 630 744,35 zł

w tym ze środków EFRR:  2 226 014,45 zł

Budżetu Państwa: 404 729,90 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 2 501 552,42 zł

ciag z efrr poziom kolor

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu