Zapraszamy na Dożynki Powiatowe 2023 ! 16 września br. w Sianowie Powiatowe!

Organizatorami tego  święta są Powiat Koszaliński wraz z Gminą Sianów i Sianowskim Centrum Wiedzy, a jego uczestnikami mieszkańcy, rolniczy, sadownicy oraz przedstawiciele instytucji wspierających rozwój rolnictwa i samorządów w powiecie koszalińskim.

 Na dożynkach odbędą się 3 konkursy „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, Najładniejsze stoisko i „Powiatowy specjał”

Zachęcamy do rywalizacji !
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września. Nagrody finansowe gwarantowane.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów i wypełnieniem kart zgłoszeniowych!

1 KONKURS „NAJŁADNIEJSZE STOISKO”
REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE STOISKO

CEL KONKURSU
§1.
1. Promocja i prezentacja wystawców aktywnie działających na terenie Powiatu Koszalińskiego.
2. Wyłonienie i nagrodzenie najładniej oraz najciekawiej zaaranżowanego stoiska wystawienniczego.
3. Inspirowanie do pracy zespołowej oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i zaprezentowanie efektów pracy własnej wystawców.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§2.
1. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym w Dożynkach Powiatowych w Sianowie, 16 września br.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej w siedzibie reprezentowanej gminy lub pobranej u organizatora ze strony internetowej scw.com.pl. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora w dniu Dożynek Powiatowych lub przesłać na adres e-mail do dnia 14 września 2023 roku na adres biuro@scw.com.pl
3. Każda gmina może zgłosić do konkursu do dwóch stoisk wystawienniczych.

OCENA KONKURSOWA
§3.
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 5 członków reprezentujących środowisko artystyczne, samorządowe, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4.
1. Komisja konkursowa oceni stoiska na podstawie poniższych kryteriów:
– atrakcyjność wizualna, w skali od 0 do 5 pkt.
– pracochłonność, w skali od 0 do 5 pkt.
– oryginalność, w skali od 0 do 5 pkt.
– sposób prezentacji stoiska, w skali od 0 do 5 pkt.
2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie grupa, której stoisko uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.
3. Miejsca II i III otrzymają grupy, których stoiska uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.

NAGRODY
§5.
1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna następujące nagrody:
I miejsce 1200,00 zł
II miejsce 900,00 zł
III miejsce 600,00 zł
2. W ramach niniejszego konkursu pula nagród wynosi 2700,00 zł i będzie przekazana w formie kuponów do sklepu RTV AGD.
3. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród będą miały miejsce podczas trwania Dożynek Powiatowych w Sianowie w dniu 16 września 2023 roku.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.
1.Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust. 1, jest Sianowskie Centrum Wiedzy, z siedzibą w Sianowie, 76-004), ul. Plac pod Lipami 9,
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Sianowskie Centrum Wiedzy.
4. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z publikowanymi przez administratora treściami.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 3, będą wykorzystywane podczas prowadzenia Konkursu oraz będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w SCW.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby.
9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności dokonania wypłaty nagrody pieniężnej osobom fizycznym oraz bez ich podania nie jest możliwy udział osoby w grupie wieńcowej.
12. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: adebowski@sianow.pl lub bezpośrednio z SCW.

§ 13.
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez członków grupy wieńcowej
zezwolenia na:
a) wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych Organizatora;
b) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, w tym w Internecie, oraz na digitalizację do celów archiwalnych.
2. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno
w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych w stosunku do Organizatora.

§ 14.
1. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie, co potwierdzają podpisem w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiana terminów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu.
5. Kwestie sporne, nieuregulowane Regulaminem, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SCW.

2 KONKURS „POWIATOWY SPECJAŁ”
REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA POWIATOWY SPECJAŁ

CEL KONKURSU
§1.
1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o oryginalnych specjałach kulinarnych wytwarzanych na terenie powiatu koszalińskiego.
2. Poszukiwanie specjałów charakterystycznych dla powiatu koszalińskiego, mogących stać się jego wizytówką.
3. Zachęcenie mieszkańców powiatu koszalińskiego do dzielenia się swoimi pasjami, nabywania nowych doświadczeń i inspirowania się nawzajem.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§2.
1. Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym w Dożynkach Powiatowych w Sianowie, 16 września br.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej w siedzibie reprezentowanej gminy lub pobranej u organizatora ze strony internetowej scw.com.pl. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć na adres e-mail do dnia 14 września 2023 roku na adres biuro@scw.com.pl
3. Każda gmina może zgłosić do konkursu wyłącznie dwie potrawy.

OCENA KONKURSOWA
§3.
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 5 członków reprezentujących środowisko artystyczne, samorządowe, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§4.
1. Komisja konkursowa oceni potrawę na podstawie poniższych kryteriów:
– atrakcyjność wizualna specjału, w skali od 0 do 5 pkt.
– pracochłonność w wykonaniu, w skali od 0 do 5 pkt.
– walory smakowe, w skali od 0 do 5 pkt.
– sposób prezentacji specjału, w skali od 0 do 5 pkt.
2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie grupa, której stoisko uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.
3. Miejsca II i III otrzymają grupy, których stoiska uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.

NAGRODY
§5.
1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna następujące nagrody:
I miejsce 800,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce 400,00 zł
2. W ramach niniejszego konkursu pula nagród wynosi 1800,00 zł i będzie przekazana w formie kuponów do sklepu RTV AGD.
3. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród będą miały miejsce podczas trwania Dożynek Powiatowych w Sianowie w dniu 16 września 2023 roku.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.
1.Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust. 1, jest Sianowskie Centrum Wiedzy, z siedzibą w Sianowie, 76-004), ul. Plac pod Lipami 9,
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w Karcie zgłoszeniowej,
o której mowa w § 5 ust. 2, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Sianowskie Centrum Wiedzy.
4. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z publikowanymi przez administratora treściami.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 3, będą wykorzystywane podczas prowadzenia Konkursu oraz będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w SCW.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby.
9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności dokonania wypłaty nagrody pieniężnej osobom fizycznym oraz bez ich podania nie jest możliwy udział osoby w grupie wieńcowej.
12. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: adebowski@sianow.pl lub bezpośrednio z SCW.
§ 13.
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez członków grupy wieńcowej
zezwolenia na:
a) wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych Organizatora;
b) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, w tym w Internecie, oraz na digitalizację do celów archiwalnych.
2. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych w stosunku do Organizatora.
§ 14.
1. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie, co potwierdzają podpisem w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiana terminów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu.
5. Kwestie sporne, nieuregulowane Regulaminem, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SCW.

3 KONKURS„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”
REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA WIENIEC DOŻYNKOWY

Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych występujących na terenie Polski.

 CEL KONKURSU
§1.
1. Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Powiatu Koszalińskiego.
2. Aktywizowanie społeczności lokalnej do twórczego współdziałania w grupie.
3. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej;
4. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy;
5. Promocja dorobku kulturowego współczesnej polskiej wsi;
6. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowania twórczością ludową;
7. Pozyskiwanie przez Organizatora prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych;
8. Aktywizowanie społeczności lokalnej do twórczego współdziałania w grupie.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§2.
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej w siedzibie reprezentowanej gminy lub pobranej u organizatora ze strony internetowej scw.com.pl. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora w dniu Dożynek Powiatowych lub przesłać na adres e-mail do dnia 14 września 2023 roku na adres biuro@scw.com.pl
2. Każdy wieniec zgłoszony do udziału w konkursie powinien posiadać dołączoną informację z nazwą gminy i/lub sołectwa, które wykonało wieniec.
3. Każda gmina może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę wieńców dożynkowych.

OCENA KONKURSOWA
§3.
1. W celu przeprowadzenia Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 5 członków reprezentujących środowisko artystyczne, samorządowe, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
2. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

KRYTERIA OCENY
§4.
1. Komisja Konkursowa, oceniając wieńce dożynkowe, będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – w skali od 0 do 5 pkt. (wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu lub sztucznych kwiatów);
b) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła – w skali od 0 do 5 pkt. (uprawiane na terenie Polski; niedopuszczalne jest zastosowanie owoców i kwiatów hodowlanych oraz współcześnie modyfikowanych zbóż, np. pszenżyto);
c) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły – w skali od 0 do 5 pkt.;
d) ogólny wyraz artystyczny nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – w skali od 0 do 5 pkt. (tradycyjny wieniec dożynkowy na ziemiach polskich wykonywany był w kształcie korony lub stożka);
2. Zwycięzcą (I miejsce) Konkursu zostanie grupa, której wieniec uzyska największą liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.
3. Miejsca II i III otrzymają grupy, których wieńce uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów, po zastosowaniu kryteriów wskazanych w ust. 1.

NAGRODY
§5.
1. Komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz przyzna następujące nagrody:
I miejsce 2000,00 zł
II miejsce 1500,00 zł
III miejsce 1000,00 zł
2. W ramach niniejszego konkursu pula nagród wynosi 4500,00 zł i będzie przekazana w formie kuponów do sklepu RTV AGD.
3. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród będą miały miejsce podczas trwania Dożynek Powiatowych w Sianowie w dniu 16 września 2023 roku.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.
1.Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust. 1, jest Sianowskie Centrum Wiedzy, z siedzibą w Sianowie, 76-004), ul. Plac pod Lipami 9
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w Karcie zgłoszeniowej,
o której mowa w § 5 ust. 2, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Sianowskie Centrum Wiedzy.
4. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z publikowanymi przez administratora treściami.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 3, będą wykorzystywane podczas prowadzenia Konkursu oraz będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów w SCW.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: „RODO”.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby.
9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności dokonania wypłaty nagrody pieniężnej osobom fizycznym oraz bez ich podania nie jest możliwy udział osoby w grupie wieńcowej.
12. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: adebowski@sianow.pl lub bezpośrednio z SCW.
§ 13.
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez członków grupy wieńcowej
zezwolenia na:
a) wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych Organizatora;
b) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo, dyskach komputerowych i innych z zapisem cyfrowym, w sieci, w tym w Internecie, oraz na digitalizację do celów archiwalnych.
2. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno
w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych w stosunku do Organizatora.
§ 14.
1. Biorący udział w Konkursie przyjmują i w pełni akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie, co potwierdzają podpisem w Karcie zgłoszeniowej, o której mowa w § 2 ust.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiana terminów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Konkursu.
5. Kwestie sporne, nieuregulowane Regulaminem, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SCW.

Plakat z programem A3 Dożynki Powiatowe w Sianowie 1

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu