Dla kogo zasiłek szkolny?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  • brak środków do życia w związku z nagłą utratą pracy przez rodziców lub opiekunów;
  • długotrwała choroba ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna;
  • śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego z uczniem;
  • kradzież na szkodę ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych;
  • klęska żywiołowa (pożar, zalanie lub inny żywioł), ze szkodą dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów;
  • utrata mienia: podręczników, wyposażenia szkolnego, sprzętu sportowego itp.;
  • inna szczególna okoliczność;

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny można składać do Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowy zakres udzielania świadczeń określa „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Sianów”, który stanowi załącznik do Uchwały NR XLII/292/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sianów.

Tekst: zespół MGOPS

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Zwyciestwa trampkarzy i oldbojow Victorii oraz pilkarzy KS Sieciemin 4 aktualności

Zwycięstwa trampkarzy i oldbojów Victorii oraz piłkarzy KS Sieciemin!

Zwycięstwo trampkarzy sianowskiej Victorii, z niepokonanymi w tym sezonie – Żakami Sławno, oldbojów Stowarzyszenia Victoria ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 2 kwietnia 2024 r. o piątym naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 16.04.2024 r.).

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 26 aktualności

Informacja o przydzielonych mieszkaniach

Publikujemy zestawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do ...
więcej →

Ułatwienia dostępu