Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie przypomina, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości pozbywający się nieczystości ciekłych ze swoich terenów są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich transportu przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Z uwagi na powyższe oraz fakt dokonania aktualizacji w bazie będącej w zasobach tut. urzędu wnosi się o złożenie wymaganego zgłoszenia w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Jednocześnie Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje, iż kontroli będą podlegać wszystkie nieruchomości położone na terenie Gminy i Miasta Sianów niepodłączone do istniejących sieci kanalizacji sanitarnych poprzez sprawdzanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie, w Referacie Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (Budynek B, I piętro, pok. nr 2) lub pod nr tel. 94 34 69 539.

Informacja: Gmina Sianów 

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ułatwienia dostępu