O BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2024

 1. Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie mieszkańców i
 • w efekcie projekty z najwyższą ilością głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu gminy w 2024 roku .

Obecnie trwa V edycja Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w 2024 roku.

 1. Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?
  Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.
 2. Ile wynosi Sianowski Budżet Obywatelski na rok 2024?

Sianowski Budżet Obywatelski w V edycji 2024, wynosi 200 000,00 zł.

 1. Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

 1. Kto może zgłaszać propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów, który stale zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Sianów.

 1. Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całej gminy.
 2. Skąd można pobrać / otrzymać  formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego?
 • Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można:
   pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.sianow.pl z zakładki Budżet Obywatelski lub
 • otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.
 1. Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

 1. Co należy ująć w kosztorysie projektu?

Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania tj. opracowania dokumentacji technicznej oraz kosztów wykonania zadania inwestycyjnego (robót budowalnych, usług, dostaw).

 1. Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie zrealizowanych przez Gminę wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób merytorycznych będących członkami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

 1. Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadanie. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie. W obecnej edycji zniesiono podział zadań na projekty miejskie i sołeckie. Wygrają te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców w głosowaniu elektronicznym.

UCHWAŁA ws. Budżetu Obywatelskiego, formularz zgłoszenia
– UCHWAŁA NR XVI/118/2019

– UCHWAŁA NR LIV/373/2022

– ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WS. KONSULTACJI

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁASZANIE ZADAŃ

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Zgłoszenie projektów do Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Propozycję zadań do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów.
 1. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się w terminie do 20 października 2023r.:
 2. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.
 3. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie Gminy i Miasta Sianów.
 4. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego musi zostać poparty określoną liczbą podpisów mieszkańców:  dla zadania miejskiego wynosi ona 7 podpisów, a dla zadania sołeckiego wynosi 8 podpisów.
 5. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą projekt jest mieszkaniec mający poniżej 16 roku życia dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.
 6.  Projekt zadania należy złożyć na formularzu wraz z kartą poparcia mieszkańców, który można pobrać na www.sianow.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30.
 7. Zgłaszany projekt zadania powinien spełniać wszystkie poniższe wymogi formalne:
 • musi dotyczyć zadań własnych gminy i musi być realizowany na terenie Gminy i Miasta Sianów
 • musi być kompleksowy i rozumiany jako całość (nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu zadania w postaci części zadania, np. prac projektowych czy robót budowlanych lub odwrotnie),
 • musi być możliwy do realizacji w czasie roku budżetowego,
 • dotyczyć zadania określonego jako zadanie sołeckie – niewykraczające poza obręb danego sołectwa, lub dotyczyć zadania miejskiego -realizowanego w obrębie miasta,
 • musi mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej,
 • musi posiadać ogólnodostępny charakter powszechności tzn. że z efektów realizacji zadania może skorzystać ogół mieszkańców lub różne grupy odbiorców;
 • musi być użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;
 • musi spełniać minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696);
 • nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami lub zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy, a także z przepisami obowiązującego prawa,
 • po realizacji koszty utrzymania będą współmiernie w stosunku do wartości zadania.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się terminie do 20 października 2023 r.: w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sianowie lub przesyłając formularz na adres Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (ul. Armii Polskiej 30; 76-004 Sianów). Projekty zadań zgłaszane po terminie lub w innej formie niż udostępniony wniosek nie będą uwzględniane.

 • WERYFIKACJA

Weryfikacja projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2024 przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Projekty zadań podlegają weryfikacji formalnej, zgodności z prawem i wykonalności technicznej przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego. Komisja zostanie powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, będzie składać się z mieszkańców Gminy, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
 2. Jeżeli zgłoszony projekt zadania nie spełni wszystkich wymogów formalnych, Komisja wezwie drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego przez Wnioskodawcę adresu e-mail  do usunięcia braków formalnych, w terminie 3 dni roboczych pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny.
 3. Jeżeli zgłoszony projekt będzie budzić wątpliwości w szczególności co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą elektroniczną do wyjaśnień Wniosku w wyznaczonym terminie. W ramach wyjaśnień, Wnioskodawca może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie zadania wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie.
 4. W sytuacji, gdy zgłoszone projekty zadań dotyczyć będą tego samego zakresu rzeczowego i tej samej bądź sąsiadującej lokalizacji, Komisja łączy projekty do wspólnego rozpatrzenia.
 5. Komisja dla każdego projektu przygotuje kartę oceny projektu, uwzględniającą kryteria oceny. Następnie podejmie decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu (zadania) do głosowania.
 6. Po dokonaniu oceny zgłoszonych projektów zadań Komisja stworzy:
  • listę projektów dopuszczonych pod głosowanie,
  • listę projektów niedopuszczonych do poddania pod głosowanie.
  • Listy projektów podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Gminy Sianów w zakładce Budżet Obywatelski, w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżetu.
  • O niedopuszczeniu projektu do głosowania Komisja zawiadomi pisemnie Wnioskodawcę podając uzasadnienie odrzucenia projektu zadania.
 • GŁOSOWANIE

Wykaz projektów zadań, na które można głosować zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

 • Burmistrz w zarządzeniu ustali sposób i terminy przeprowadzenia głosowania
 • Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, przy użyciu systemu informatycznego.
 • Głosowanie jest aktem jednorazowym.
 • Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu na projekty poddane głosowaniu.
 • Kilkukrotne głosowanie skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez danego mieszkańca.
 • Wyniki głosowania ustali Komisja i sporządzi protokół z danymi o łącznej liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty.
 • Na podstawie uzyskanego rezultatu sporządza się listę rankingową z wynikami głosowania.
 • Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie.
 • W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, do realizacji zarekomendowany zostanie kolejny projekt z listy, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.
 • Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań w wyniku głosowania otrzyma taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście projektów do realizacji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Komisja.
 • Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył większą liczbę głosów.
 • Wyniki głosowania publikowane będą na stronie internetowej urzędu z zakładce Budżet Obywatelski.

Załącznik do zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 3 października 2023 r.

Harmonogram przebiegu kolejnych etapów konsultacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

TerminEtap konsultacji/realizacji Budżetu Obywatelskiego
5 października 2023 r.Ogłoszenie harmonogramu przebiegu kolejnych etapów konsultacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów.
od 5 października 2023 r. do 20 października 2023 r.
1) Kampania informacyjna i promocyjna. 2) Termin zgłaszania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego.
10 października 2023 r.Zarządzenie Burmistrza ws. powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
Od 23 października 2023 r. Do 15 listopada 2023 r.1) Ocena zgłoszonych projektów zadań przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. 2) Wezwanie autorów wniosków do ewentualnych poprawek/korekt wniosków.
16 listopada 2023 r.1) Sporządzenie list projektów: zakwalifikowanych pod głosowanie i niedopuszczonych pod głosowanie oraz ich upublicznienie. 2) Zawiadomienie Wnioskodawców o niedopuszczeniu projektów zadań pod głosowanie.
17-21 listopada 2023 r.Termin składania odwołań przez Wnioskodawców do Burmistrza od negatywnej oceny projektów zadań przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.
22-24 listopada 2023 r.Ustosunkowanie się Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do złożonych odwołań.
27 listopada 2023 r.Rozstrzygnięcie odwołań przez Burmistrza oraz ewentualna zmiana listy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców.
28 listopad 2023 r.Upublicznienie listy projektów poddanych pod głosowanie (po odwołaniach).
od 28 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.Głosowanie elektroniczne na projekty zadań przy użyciu systemu informatycznego. Głosowanie jest aktem jednorazowym i każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania jednego głosu na projekty poddane pod głosowanie.
13 grudnia 2023 r.Upublicznienie wyników głosowania.
od 1 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.Realizacja projektów zadań przez samorząd w 2024 roku, wybranych przez mieszkańców Gminy i Miasta Sianów w głosowaniu.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu