Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W związku z powyższym przekazujemy ważne informacje organizacyjne związane z procesem wyborczym.

Wszelkie informacje są i będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod adresem www.bip.sianow.pl, w zakładce „Gmina Sianów”, następnie w zakładce „Wybory” i dalej w zakładce „Wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023 r.”.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie I nastąpiła zmiana dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych w porównaniu do ostatnich wyborów, które odbyły się w 2020 r. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 została przeniesiona ze świetlicy wiejskiej w Ratajkach do świetlicy wiejskiej w Sierakowie Sławieńskim nr 14a/2, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy miejscowości: Borowiec, Ratajki, Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko, Sowieński Młyn, Sowno oraz Suszka. Natomiast siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Sianowie została przeniesiona z Kina „Zorza” w Sianowie do świetlicy wiejskiej w Kłosie nr 19Z, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy miejscowości: Gorzebądz, Kędzierzyn i Kłos.

Na mocy tego samego Postanowienia utworzonych zostało 5 nowych obwodowych komisji wyborczych, a mianowicie:

– Nr 12 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Bielkowie nr 30, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy Bielkowa, którzy dotychczas głosowali w lokalu wyborczym w Iwięcinie,

– Nr 13 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Osiekach przy ul. Jaśminowej 1, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy miejscowości Osieki, którzy dotychczas głosowali w lokalu wyborczym w Suchej Koszalińskiej, a także mieszkańcy Łaz, po przyłączeniu od 2023 r. do Gminy Sianów,

– Nr 14 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Siecieminie nr 54, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy miejscowości: Krzykacz, Przytok, Sieciemin oraz Siecieminek, którzy dotychczas głosowali w lokalu wyborczym w Dąbrowie,

– Nr 15 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Karnieszewicach nr 25, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy miejscowości: Karnieszewice, Kołzin, Płonka oraz Trawica, którzy dotychczas głosowali w lokalu wyborczym w Dąbrowie,

– Nr 16 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Skwierzynce przy ul. Sianowskiej 1, w której swój głos będą mogli oddać mieszkańcy Skwierzynki, którzy dotychczas głosowali w lokalu wyborczym w Sianowie.

Mieszkańcy pozostałych, niewymienionych powyżej miejscowości Gminy Sianów, będą mogli zagłosować w swoich dotychczasowych lokalach wyborczych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023 r. otwarte będą w godzinach od 07:00 do 21:00.

Zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenia pobiera się w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie kraju (jest odmiejscowienie) w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do 12 października 2023 r. włącznie. Mogą je otrzymać wszyscy Polacy, którzy posiadają prawa wyborcze, nawet Ci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały. Odbiór zaświadczenia następuje przez wyborcę lub przez upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek. Nie wydaje się duplikatów zaświadczeń o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie może być złożony drogą elektroniczną.

Pełnomocnictwa do głosowania

Wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, można składać do dnia 2 października 2023 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w pokoju nr 9 (Urząd Stanu Cywilnego).

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, może zmienić miejsce głosowania w terminie do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2023 r. włącznie składając wniosek:

– w wersji papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów,

– w wersji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego ds. informatyzacji.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla osób, które stale zamieszkują na terenie gminy, a nie maja zameldowania na pobyt stały w Gminie Sianów i chcą być na stałe ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania

Wniosek można złożyć papierowo lub elektronicznie jw. Decyzję administracyjną wydaje się w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Burmistrz przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie gminy. Wniosek można składać przez cały rok, niekoniecznie przed wyborami.

Głosowanie korespondencyjne

Wniosek składa się do Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie przy ul. Andersa 26 do dnia 2 października 2023 r.

Transport osób niepełnosprawnych

oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacje na temat transportu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod adresem jw. oraz pod numerem telefonu 516 156 869. Zgłoszenia na transport przyjmowane są do dnia 2 października 2023 r.

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców

Informacje nt. bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w późniejszym terminie.

Info: Gmina Sianów

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych 3 ogłoszenia

BEZDOMNI – monitoring miejsc niemieszkalnych

Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach
więcej →
skibienko dofinansowanie

Prawie 1.5 MLN ZŁ na nowe inwestycje drogowe w Gminie Sianów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024

W Szczecinie, wczoraj otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na inwestycje drogowe w
więcej →
bezdomne psy ogłoszenia

PSI KŁOPOT NA SKWIERZYNCE

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Skwierzynki dotyczącymi psów błąkających się bez nadzoru, Straż Miejska
więcej →

Ułatwienia dostępu