Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 1 – 29 luty 2024 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje o zbliżającym się I terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Uwaga! Zmian wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz załączników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ustalona kwota wynosi 1,46 zł za litr oleju w 2024 roku.

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie:

 • powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika,
 • średniej rocznej liczby DJP bydła/świń/owiec/kóz/koni.

Limit ustalany jest jako suma:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, tj.:

 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego
  w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.: 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

       58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,

 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, tj.:

58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Przy ustalaniu wskazanego wyżej limitu nie uwzględnia się:

 • gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w terminie:

–  od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami*-w tym przypadku oryginał do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, nastąpi w terminie:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BURU Klub Karate Kyokushin aktualności

Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin

17 czerwca odbyło się „Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin”. W Dolinie Fantazji w ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2023 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, w dniu 28.06.2024  r. o godz. 11:00 odbędzie ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na ...
więcej →

Ułatwienia dostępu