Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 11 grudnia 2023 r. o trzecim naborze wniosków o zakwalifikowanie się do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (aktualizacja 31.01.2023 r.)

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXX/518/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 września 2023 r. informuje, że od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 2 lutego 2024 r. osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu Funduszu Mieszkań Dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie mogą składać wnioski o zakwalifikowanie się do najmu lokalu.

Nabór dotyczy niezasiedlonych mieszkań w budynkach nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Wnioski we wskazanym okresie będzie można składać wyłącznie w wersji papierowej:

1) osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30 w pokoju nr 1 w godzinach otwarcia Urzędu, lub

2) przesyłając na adres Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640).

Nabór wniosków osób ubiegających się o pierwszeństwo zawarcia umowy najmu odbywać się będzie zgodnie postanowieniami Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXX/518/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 września 2023 r.

Aktualne informacje na temat naboru będą zamieszczane na stronie internetowej www.sianow.pl w zakładce „Program Mieszkanie dla Rozwoju”.

Osoby zainteresowane zakwalifikowaniem do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie w razie pytań mogą kontaktować się:

1) pod numerami telefonów: 94 346 95 10, 94 346 95 19, 94 346 95 22, 94 346 95 18 lub

2) wysyłając zapytanie na adres e-mail: zamieszkajwsianowie@sianow.pl.

O osiedlu

Osiedle przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie powstało w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju.

Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W każdym budynku jest jedna klatka schodowa. Elewacja bloków jest utrzymana w jasnej kolorystyce, doskonale współgrającej z otoczeniem. Osiedle jest położone na przestronnym terenie w sąsiedztwie ogrodów działkowych i innego osiedla mieszkaniowego, a duże odległości pomiędzy budynkami zapewnią mieszkańcom komfort prywatności. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji bezpieczny plac zabaw. Przy budynkach znajdują się naziemne miejsca postojowe, z czego część wyznaczona jest dla osób niepełnosprawnych.

Osiedle zlokalizowane jest w miejscu oddalonym od głównych ulic miasta. Oddana w 2023 roku do użytku obwodnica Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6, powoduje dodatkowy komfort życia w mieście z uwagi na znaczne zmniejszenie ruchu samochodowego, głównie tranzytowego. W niedalekiej odległości od osiedla znajduje się gminny żłobek oraz przedszkole, a także poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w Sianowie funkcjonują dwie publiczne szkoły podstawowe. W ciągu 12 minut z osiedla można dojechać do Koszalina, a w ciągu 20 minut nad morze do miejscowości Łazy. Po zaplanowanym na 2024 rok oddaniu kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Gorzebądz – Koszalin będzie można komfortowo dojechać z Sianowa drogą ekspresową do Szczecina. W budowie znajdują się także wszystkie brakujące odcinki drogi S6 w kierunku Gdańska. W miesiącu wrześniu 2023 roku oddana została do użytku droga ekspresowa S11 na odcinku Koszalin-Bobolice, co polepszyło skomunikowanie Sianowa z południem kraju.

O mieszkaniach

W budynkach są następujące typy mieszkań:

1) jednopokojowe,

2) dwupokojowe,

3) trzypokojowe,

w tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, z szerokimi korytarzami i otworami drzwiowymi, odpowiednio urządzoną łazienką.

Aktualna informacja o dostępnych typach mieszkań dostępna jest w załączniku nr 20 do ogłoszenia. Na jej podstawie należy wpisać we wniosku właściwy typ mieszkania, jego kondygnację oraz rodzaj kuchni.

Z pięciu dostępnych mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych o przydział trzech będą mogły ubiegać się wszyscy zainteresowani, lecz w przypadku złożenia wniosku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową lub członka rodziny osoby z niepełnosprawnością ruchową, pierwszeństwo w przydzieleniu mieszkań będą miały właśnie ci wnioskodawcy. Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzić będzie osoba z niepełnosprawnością inną niż ruchowa i zostanie złożony wniosek o tego typu mieszkanie, wówczas o pierwszeństwie przydziału decydować będzie Komisja Kwalifikacyjna.

Szczegółowy wykaz lokali mieszkalnych, w tym ich metraż, przedstawia załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Rzuty mieszkań dostępne są tutaj https://sianow.pl/przydzial-mieszkan/.

Jak zostać najemcą?

Aby zostać najemcą należy złożyć wniosek zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 152/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w naborze wniosków o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi Sianowskiej w Sianowie, stanowiących własność MDR Sianów Sp. z o. o.

Koniecznym warunkiem kwalifikacji do najmu jest przejście weryfikacji finansowej, czyli:

a) zbadanie czy osoby wskazane we wniosku, będące jednocześnie zgłaszane do wspólnego zamieszkania, są wolne od zobowiązań znacząco obniżających posiadane dochody, przy czym dopuszcza się zobowiązania znacząco obniżające posiadane dochody, które są regulowane na bieżąco np. terminowa spłata pożyczki, kredytu, zakupu na raty, terminowe przekazywanie alimentów (konieczne jest więc posiadanie tzw. „czystej karty”, a mianowicie brak żadnych zaległych, niespłaconych zadłużeń),

b) zbadanie, czy zobowiązania figurują w bazie KRD BIG S.A. w zakresie, o jakim mowa w udzielonym upoważnieniu.

Konieczne jest więc dołączenie do wniosku upoważnienia do weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. Brak załączenia upoważnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmieniona Uchwałą Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 lipca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXX/518/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 września 2023 r. (ujednolicona, czyli zawierająca wszelkie wprowadzone zmiany po pierwotnym uchwaleniu, treść uchwały dostępna jest w załączniku nr 15 do ogłoszenia).

Jak będzie prowadzony nabór?

Nabór będzie prowadzony w cyklach tygodniowych. Mianowicie będzie polegał na tym, że wnioski złożone w danym tygodniu kalendarzowym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie będą rozpatrywane po zakończeniu tego tygodnia w ramach złożonej puli wniosków z tego tygodnia. Z uwagi na okres świąteczny i noworoczny jedyny wyjątek, od powyższej zasady stanowić będzie okres pomiędzy 27 grudnia 2023 r. a 5 stycznia 2024 r., gdzie złożone w tym okresie wnioski będą rozpatrywane tak jakby zostały złożone w tym samym tygodniu.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne, niewymagające uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. Niedopuszczalne będzie uzupełnianie wniosków, w tym o załączniki, których niezłożenie wraz z wnioskiem nie powoduje ich niekompletności.

Wnioski osób, którzy zostaną wezwani do uzupełnień lub wyjaśnień będą rozpatrywane w ramach puli wniosków dla tygodnia, w którym zostaną uzupełnione lub wnioskodawcy złożą wyjaśnienia zgodnie z wezwaniem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Ile kosztuje najem?

1. Czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu. Stawka czynszu w pierwszych 12 miesiącach wynosić będzie 31,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu. Czynsz raz w roku może podlegać waloryzacji począwszy od roku następującego po roku, w którym podpisana zostanie umowa najmu, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od czynszu odejmowane będą dopłaty, które najemca może otrzymać w ramach programu „Mieszkanie na Start”. O dopłatę wnioskodawca musi postarać się we własnym zakresie spełniając kryteria programu. Więcej o dopłatach w dalszej części ogłoszenia.

2. Eksploatacja

Opłata eksploatacyjna wyniesie 5 zł za 1 m2 powierzchni lokalu. To koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczy ona przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.).

Koszty eksploatacji obejmują m. in.:

1) oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych,
2) ogrzewanie klatek schodowych,
3) utrzymanie zieleni,
4) sprzątanie, odśnieżanie,
5) usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane,
6) przeglądy gwarancyjne,
7) przeglądy techniczne mieszkań,
8) koszty zarządzania nieruchomością.

Opłata eksploatacyjna doliczana będzie do kwoty czynszu. Zatem miesięczna stawka za najem mieszkania wyniesie 36,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

3. Rachunki

Poza ww. opłatami, każdy najemca będzie ponosił inne koszty tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, ogrzewania, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadków komunalnych. Każde mieszkanie posiada własne liczniki za prąd, wodę i ogrzewanie. Najemca zapłaci tyle, ile zużyje. Powyższe opłaty, za wyjątkiem opłaty za prąd, wnoszone będą do administratora budynków.

Ile potrzebujesz pieniędzy na początek?

Przed podpisaniem umowy najmu trzeba będzie wpłacić kaucję wynoszącą dwukrotność miesięcznego czynszu za dany lokal. W uzasadnionych przypadkach Komisja Kwalifikacyjna może zarekomendować administratorowi zastosowanie wyższej kaucji do sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

Dopłaty do czynszu

Przyszli najemcy osiedla Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w Sianowie będą mogli zostać objęci programem dopłat do czynszów „Mieszkanie na Start”.

Warto podkreślić, że najemcy 16 osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w całej Polsce, które powstały we współpracy ze spółką PFR Nieruchomości, są największą grupą beneficjantów tego wsparcia. Z dopłat korzysta niemal 70% najemców, co obecnie przekłada się na kwotę przekraczającą 700 tys. złotych miesięcznie. Najemcy osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju pobierają od ok. 100 do 800 złotych miesięcznie. Poziom dopłat zależy od indywidualnej sytuacji najemcy. Biorąc pod uwagę kryteria finansowe – uwzględniane przy przyznawaniu dopłat do czynszów – programem wsparcia może zostać objęte szerokie grono najemców osiedla w Sianowie. Z programu „Mieszkanie na Start” mogą skorzystać najemcy, których średni miesięczny dochód (netto) nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit zwiększany jest o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Dopłaty obowiązują przez 15 lat i podlegają corocznej waloryzacji w przypadku podwyżki czynszu najmu.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dopłaty zajmować się będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.

Więcej informacji na temat dopłat do czynszu można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego klikając tutaj.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Szczegółowy wykaz lokali mieszkalnych (aktualizacja 31.01.2023)

2) Wniosek o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego

3) Formularz 4.1.1. – oświadczenie o zobowiązaniach znacząco obniżających posiadane dochody

4) Formularz 4.1.2. – upoważnienie do weryfikacji w KRD

5) Formularz 4.2.1. – oświadczenie o nie przysługującym rzeczowym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym może być wykonywane prawo do stałego zamieszkiwania

6) Formularz 4.2.2. – oświadczenie o posiadaniu wkładu oszczędnościowym zgromadzonym na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe

7) Formularz 4.2.3. – oświadczenie o byciu najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sianów

8) Formularz 4.2.4. – oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/nieruchomości o charakterze mieszkalnym

9) Formularz 4.2.5. – oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Sianów

10) Formularz 4.2.6. – oświadczenie o objęciu Deklaracją o Wysokości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sianów

11) Formularz 4.2.7. – oświadczenie o chęci zapewnienia mieszkania swoim pracownikom

12) Formularz 4.2.8. – oświadczenie o byciu byłym mieszkańcem Gminy Sianów, który powraca z zagranicy

13) Formularz 4.2.9. – oświadczenie, że gospodarstwo domowe tworzy rodzina pełniąca funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

14) Formularz 4.2.10. – oświadczenie o byciu osobą samotnie wychowującą dziecko

15) Uchwała Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie (tekst ujednolicony – zawierający wszystkie zmiany)

16) Uchwała Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie (tekst pierwotny)

17) Uchwała Nr LXVIII/503/2023 Rady Miejskiej w Sianowie (pierwsza zmiana Uchwały Nr LXV/476/2023)

18) Uchwała Nr LXX/518/2023 Rady Miejskiej w Sianowie (druga zmiana Uchwały Nr LXV/476/2023)

19) Wzór umowy najmu

20) Dostępne typy mieszkań (aktualizacja 23.01.2023 r.)

Graficzny wykaz z podziałem na lokale oraz zdjęcia mieszkań (klikamy na nr bloku)

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Oldboje Stowarzyszenia przed meczem w Skibnie aktualności

Sezon z jednym awansem i odzyskanym tytułem za nimi!

Piłkarski sezon 2023/2024 za nimi! Jeden spektakularny awans siecieminian i równie efektowny tytuł sianowian, to ...
więcej →
Plakat ringo 2 aktualności

Serdecznie zapraszamy na plażowy turniej Ringo w Łazach!

Już 31 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 ruszamy z niesamowitą zabawą na plaży. Turniej ...
więcej →
PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →

Ułatwienia dostępu