Przetarg nieograniczony na poddzierżawę, na czas oznaczony, nieruchomości będących w dzierżawie i użyczeniu Gminy Sianów z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnegona plaży

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów:

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na poddzierżawę, na czas oznaczony, nieruchomości będących w dzierżawie i użyczeniu Gminy Sianów z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego
na plaży, na terenie administracyjnym Gminy Sianów.

 1. Przedmiot przetargu

  Część nieruchomość oznaczona działkami nr: 295/3,290/14, 294/3, 293/10, 292/10, 289/2, 288/4 oraz działka nr 291/6 położone w obrębie ewidencyjnym  Łazy.
  Z przedmiotowych nieruchomości do poddzierżawy wyłączona jest część terenu plaży ok. 200 m2z działki nr 290/14, oraz część terenu plaży o pow. ok. 200 m2 z działki nr 289/2, z przeznaczeniemna małe punkty gastronomiczne oraz usługowe (w tym zamki dmuchane).
  Część nieruchomości przewidziana do oddania w poddzierżawę jest częściowo zabudowana umocnieniami brzegowymi. Części tych nieruchomości są nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań innych niż dzierżawa na  i użyczenie rzecz Gminy Sianów.

 2. Okres dzierżawy

  Nieruchomości opisane w punkcie 1 oddaje się w poddzierżawę na okres od dnia 20.06.2024 r. do dnia 20.09.2024 r.

 3. Cena wywoławcza czynszu poddzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie poddzierżawy nieruchomości.

  Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy, za cały okres trwania poddzierżawy, zostaje ustalony
  w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu poddzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania poddzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy.
  Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy nie zawiera w sobie podatku VAT. Nieruchomości opisane w pkt 1 zostaną oddane w poddzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego – za wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych
  Poddzierżawca nieruchomości opisanych w pkt 1 zobowiązany będzie do używania przedmiotu poddzierżawy jedynie w jego zakreślonych granicach. Maksymalna ilość osób działających w imieniu Poddzierżawcy na pojedynczym obszarze nie może przekroczyć liczby 15 osób.
  Cena wywoławcza czynszu z tytułu poddzierżawy nieruchomości opisanych w pkt 1 oraz wysokość wadium wynoszą:
Lp.PołożenieZasięg działalnościObszar  
nr
Cel przeznaczenia do poddzierżawyCena wywoławcza netto (zł)Wadium   (zł)
1.Łazyplaża
w Łazach
1handel obnośny9.000,00 + należny podatek   
VAT
3.000,00

4. Warunki przystąpienia do przetargu:

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010  w Banku Spółdzielczym w Sławnie uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Sianów,
 • w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
  w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu – dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenia o niezaleganiu, według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych
  i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Sianów, pełnomocnictwo
  do reprezentowania (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej
  w przypadku wspólników spółki cywilnej,
 • Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu poddzierżawy,
  w tym z jego stanem technicznym oraz funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z  tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do dzierżawcy.

5. Termin i miejsce przetargu

 • Przetarg na poddzierżawę obszarów opisanych w pkt 1 odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. 
 • o godz. 900, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie , ul. Armii Polskiej 30 – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  pok. nr 3  (budynek B, I piętro).

6. Inne postanowienia przetargu

 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
 • wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 500,00 zł ( słownie pięćset złotych zero groszy),
 • wadium złożone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu
  z tytułu poddzierżawy nieruchomości, pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 • Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu
   i terminie podpisania umowy poddzierżawy,
 • kwota wylicytowanego czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanych bliżej w pkt 1, pomniejszona o wniesione wadium, będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy,
 • Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy poddzierżawy, w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 • Burmistrz Gminy i Miasta Sianów jest uprawniony do żądania od uczestnika przetargu, będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, zaś w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL Burmistrz Gminy i Miasta Sianów może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
 • przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia,
 • przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków umowy,
 • szczegółowe informacje o przedmiotach poddzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać
  w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów – Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (budynek B, I piętro, pok. nr 3) lub pod numerem telefonu 94 34 69 541.

———————————

ABY ZOBACZYĆ DOKŁADNIE JAK DANA DZIAŁKA WYGLĄDA NA MAPIE WCHODZIMY NA STRONĘ http://sianow.e-mapa.net/ I W PRAWYM GÓRNYM ROGU W POLU WYSZUKAJ WSKAZUJEMY DZIAŁKI (JAK NA ZDJĘCIU PONIŻEJ).

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

Plakat turnieju 2024 aktualności

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona “ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ” Sianów 25-26.05.2024 r.

CELE:• Popularyzacja badmintona• Integracja środowiska seniorów• Propagowanie aktywnego wypoczynku• Promocja Gminy Sianów, Powiatu Koszalińskiego i ...
więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 17 aktualności

Wysokość kaucji – dot. “Projekt Mieszkanie dla Rozwoju”.

Administrator budynków mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji Funduszu Mieszkań dla Rozwoju przy ul. Osadników Ziemi ...
więcej →
oplus 32 aktualności

Nowe EKOpunkty na terenie Gminy Sianów

Kolejne pojemniki półpodziemne pojawiły się na terenie naszej gminy.W ramach inwestycji pn. „Wyposażenie nieruchomości w ...
więcej →

Ułatwienia dostępu