kategoria

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

I. Gminna RDPP
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Gminy i Miasta Sianów,  działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)
Rada składa się z 8  członków, w tym 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 radnych Rady Miejskiej w Sianowie i 2 przedstawicieli Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
Radę powołuje i odwołuje Burmistrz Sianowa,  a kadencja jej trwa 3 lata. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa  razy do roku.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.    opiniowanie projektów strategii rozwoju,
2.    opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
3.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
4.    udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

KONTAKT:
Agata Szewczyk – Specjalista ds. promocji i rozwoju
 tel: 094 346 95 13 , e-mail: rozwoj@sianow.pl
Urząd Gminy i Miasta Sianów
REFERAT ROZWOJU

Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim

Zapraszamy NGO’sy do współpracy! Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego do współpracy i skorzystania ze
więcej →

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

I. Gminna RDPPGminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Burmistrza Gminy i Miasta
więcej →

Programy współpracy i sprawozdania

Programy współpracy i sprawozdania z realizacji programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 2023
więcej →

Wykaz organizacji pozarządowych

więcej →

Ułatwienia dostępu