kategoria

BUDŻET OBYWATELSKI 2024 - GŁOSOWANIE

UWAGA !!!

 1. Na jeden numer telefonu, można oddać maksymalnie 3 głosy (przez 3 mieszkańców)
 2. Aby oddać głos trzeba kliknąć na czerwony przycisk „GŁOSUJ NA PROJEKT”.
 3. Użytkownik może oddać jeden głos na jeden spośród pięciu projektów.

Projekt 1. Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie.

21 listopada, 2023
 • projekt miejski
 • Kwota: 100 000,00 zł
 • Autorka: Justyna Maciejewska

Opis: Projekt zakłada modernizację placu zabaw na terenie SP 2 w Sianowie poprzez montaż dwóch zestawów sprawnościowo-rekreacyjnych, adaptację miejsca pod rozbudowę terenu rekreacyjnego oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. Zestawy zostaną wykonane ze stali nierdzewnej. Plac będzie miejscem aktywności ruchowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, miejsce będzie również ogólnodostępne dla mieszkańców Sianowa. Plac ma za zadanie zapewnić dzieciom zabawę oraz rozwijać ich motorykę małą oraz dużą. Zadanie wpisze się w przestrzeń sportowo-rekreacyjną miasta oraz zapewni najmłodszym doskonałe miejsce do zabawy i rozwoju.

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a w Sianowie, działka nr 519/11.

Kliknij na mapę aby zobaczyć lokalizację z bliska.

strefa relaksu

Projekt 2. Plac zabaw i siłownia w Parku w Suchej Koszalińskiej.

21 listopada, 2023
 • projekt sołecki
 • Kwota: 99 935,96 zł
 • Autor/ka: Marcin Jaruga

Opis: Projekt polega na zagospodarowaniu i modernizacji przestrzeni w parku w Suchej Koszalińskiej, poprzez zakup oraz montaż zabawek i elementów siłowni zewnętrznej. Plac zabaw będzie wyposażony w zestaw ławek oraz stół, tor przeszkód, wieżę linową oraz huśtawkę obrotową. Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w sprzęt do wyciskania oraz wyciąg, prasę nożną podwójną, sprzęt do wyciskania na siedząco i wyciąg górny, wioślarza wolnostojącego oraz orbitrek wolnostojący. Oferta uwzględnia również wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu jak również przygotowanie podłoża pod montaż wyposażenia. Modernizacja tego terenu oraz jego doposażenie podniosą atrakcyjność wsi Sucha Koszalińska i okolicy.

Lokalizacja: Teren parku w Suchej Koszalińskiej, działka nr 47/33, Gmina Sianów.

Kliknij na mapę aby zobaczyć lokalizację z bliska.

sucha

Projekt 3. Zagospodarowanie przestrzeni przy obiekcie sportowym we wsi Kłos.

21 listopada, 2023
 • projekt sołecki
 • Kwota: 100 000,00 zł
 • Autor/ka: Elżbieta Sochińska

Opis: Projekt polega na rozbudowie i modernizacji infrastruktury na boisku w miejscowości Kłos w Gminie Sianów. Oferta uwzględnia wykonanie prac projektowych, modernizacyjnych oraz zakup infrastruktury na boisko w Kłosie. Dostawa i montaż będzie zawierała lampy ekologiczne z turbiną powietrzną i panelem solarnym sztuk 6 oraz 6 ławek betonowych, które zostaną rozmieszczone dookoła boiska. Teren zostanie wyposażony również w bramki stacjonarne wraz z siatkami. Ponadto, teren zostanie wzbogacony o betonowe stoły do piłkarzyków, ping ponga oraz stół do chińczyka i szach. Elementy wyposażenia będą miały ogólnodostępny charakter, z infrastruktury będą mieli możliwość korzystać zarówno mieszkańcy wsi Kłos jak i całej Gminy.

Lokalizacja: Teren boiska w Kłosie, Gmina Sianów, działka nr 44/1 ob. Kłos.

Kliknij na mapę aby zobaczyć lokalizację z bliska.

klos 2

Projekt 4. Zielony Przystanek.

21 listopada, 2023
 • projekt miejski
 • Kwota: 100 000,00 zł
 • Autor/ka: Maria Kłos

Opis: Projekt zakłada zakup oraz montaż wiaty o parametrach do 70m2 na utwardzonym terenie, znajdującym się na ROD Słoneczny w Sianowie. Dodatkowo planowany jest zakup stołów i ławek. Projekt ma na celu uatrakcyjnić przestrzeń działkową oraz zachęcić mieszkańców Gminy do udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie ogródków działkowych tj.: majówka, święto plonów czy dożynki.

Lokalizacja: Ogród Działkowy ,,Słoneczny” w Sianowie, przy osiedlu Słowackiego, działka nr 14 obręb Sianów.

Kliknij na mapę aby zobaczyć lokalizację z bliska.

dzialki

Projekt 5. Modernizacja otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Iwięcinie.

21 listopada, 2023
 • projekt wiejski
 • Kwota: 100 000,00 zł
 • Autor/ka: Włodzimierz Zimnowłocki

Opis: Projekt polega na modernizacji otoczenia świetlicy wiejskiej w Iwięcinie poprzez położenie nawierzchni (dobranej przez specjalistę w ciągu prac projektowych) między chodnikiem a drogą asfaltową oraz utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów obok remizy strażackiej, przed kioskiem. Przebudowa tej części odcinka drogi ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa poruszających się tam aut oraz pieszych (w szczególności dzieci, z uwagi na Szkołę Podstawową znajdującą się w pobliżu) oraz uatrakcyjnienie wsi. Miejsce tej inwestycji ma znaczenie strategiczne przez sąsiedztwo Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlicy oraz Szkoły Podstawowej, dlatego bardzo ważna jest jego modernizacja i przebudowa.

Lokalizacja: Odcinek drogi znajdujący się w Iwięcinie w Gminie Sianów, droga gminna, działka nr 280/4.

Kliknij na mapę aby zobaczyć lokalizację z bliska.

iwiecino

Ułatwienia dostępu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych przez Gminę Sianów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z siedzibą w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów (administrator danych) w celu głosowania nad zgłoszonymi projektami do Budżetu Obywatelskiego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zgłoszenia. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004, Sianów, e-mail: urzad@sianow.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@sianow.pl  we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w zakresie składania projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów oraz wyboru do realizacji zadań w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami.
4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także Uchwały Rady Miejskiej w Sianowie Nr XVI/118/2019 wraz z uchwałami zmieniającymi: Uchwałą nr LIV/373/2022 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie  Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego a także zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
5. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres wdrożenia procesu Budżetu Obywatelskiego, w tym trwania konsultacji społecznych, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celów dla jakich były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia formularza zgłoszenia zadania oraz wzięcia udziału w głosowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Głosujesz na projekt:

system głosowania