Budżetu Obywatelskiego 2020

1. O BUDZECIE OBYWATELSKIM

Czym jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie mieszkańców i
 • w efekcie projekty z najwyższą ilością głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu gminy.

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W 2020 roku do dyspozycji w ramach Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego jest 120.000,00 zł.

Ile wynosi Sianowski Budżet Obywatelski na rok 2020?Sianowski Budżet Obywatelski na 2020 rok wynosi 120 000,00 zł, w tym:

 • 60 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sianowie,
 • 60 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty sołeckie, realizowane na terenach wiejskich.
 • maksymalna wartość pojedynczego projektu to 60 000,00 zł.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Kto może zgłaszać propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów, który stale zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Sianów.

 Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całej gminy.

Skąd można pobrać / otrzymać  formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego?Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można:
 * pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.sianow.pl z zakładki Budżet Obywatelski TUTAJ,

* otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają

 realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób merytorycznych będących członkami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadanie. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie, z zastrzeżeniem iż każdego roku budżetowego zrealizowane zostaną minimum 2 projekty zadań (w tym 1 projekt zadania miejskiego i 1 projekt zadania sołeckiego).

2. UCHWAŁA ws. Budżetu Obywatelskiego

UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Sianów oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego czytaj TUTAJ (format pdf).

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania pobierz TUTAJ (format .docx – WORD)

3. HARMONOGRAM

Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 03 stycznia 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Sianów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 czytaj TUTAJ (format pdf).

Załącznik nr 1 – Harmonogram przebiegu kolejnych etapów konsultacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego – czytaj TUTAJ (format pdf).

4. ZGŁASZANIE ZADAŃ

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Propozycję zadań do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów.
 2. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się terminie określonym w harmonogramie:
 3. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.
 1. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie Gminy i Miasta Sianów.
 2. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego musi zostać poparty określoną liczbą podpisów mieszkańców:  dla zadania miejskiego wynosi ona siedem podpisów, a dla zadania sołeckiego wynosi osiem podpisów.
 3. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą projekt jest mieszkaniec mający poniżej 16 roku życia dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.
 4.  Projekt zadania należy złożyć na formularzu wraz z kartą poparcia mieszkańców, który można pobrać TUTAJ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30.
 5. Zgłaszany projekt zadania powinien spełniać wszystkie poniższe wymogi formalne:a)       musi dotyczyć zadań własnych gminy i  musi być realizowany na terenie Gminy i Miasta Sianówb)      musi być kompleksowy i rozumiany jako całość (nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu zadania w postaci części zadania, np. prac projektowych czy robót budowlanych lub odwrotnie),c)       musi być możliwy do realizacji w czasie roku budżetowego,d)      dotyczyć zadania określonego jako zadanie sołeckie – niewykraczające poza obręb danego sołectwa, lub dotyczyć zadania miejskiego -realizowanego w obrębie miasta,e)      musi mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej,f)        musi posiadać ogólnodostępny charakter powszechności tzn. że z efektów realizacji zadania może skorzystać ogół mieszkańców lub różne grupy odbiorców;g)       musi być użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;h)      musi spełniać minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696);i)         nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami lub zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy, a także z przepisami obowiązującego prawa,j)         po realizacji koszty utrzymania nie będą niewspółmiernie w stosunku do wartości zadania.
 6. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się terminie określonym w harmonogramie

a.    w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sianowie lub
b.    przesyłając formularz na adres Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (ul. Armii Polskiej 30; 76-004 Sianów).

W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.

Projekty zadań zgłaszane po terminie lub w innej formie niż udostępniony wniosek nie będą uwzględniane.

5. WERYFIKACJA

Weryfikacja projektów zadań do Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Projekty zadań podlegają weryfikacji formalnej, zgodności z prawem i wykonalności technicznej przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego. Komisja zostanie powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, będzie składać się z mieszkańców Gminy, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
 2. Jeżeli zgłoszony projekt zadania nie spełni wszystkich wymogów formalnych, Komisja wezwie drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego przez Wnioskodawcę adresu e-mail  do usunięcia braków formalnych, w terminie 3 dni roboczych pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny.
 3.  Jeżeli zgłoszony projekt będzie budzić wątpliwości w szczególności co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą elektroniczną do wyjaśnień Wniosku w wyznaczonym terminie. W ramach wyjaśnień, Wnioskodawca może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie zadania wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie.
 4. W sytuacji, gdy zgłoszone projekty zadań dotyczyć będą tego samego zakresu rzeczowego i tej samej bądź sąsiadującej lokalizacji, Komisja łączy projekty do wspólnego rozpatrzenia.
 5. Komisja dla każdego projektu przygotuje kartę oceny projektu, uwzględniającą kryteria oceny. Następnie podejmie decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu (zadania) do głosowania.
 6. Po dokonaniu oceny zgłoszonych projektów zadań Komisja stworzy:
  1. listę projektów dopuszczonych pod głosowanie – projekty zadań miejskich,
  2. listę projektów dopuszczonych pod głosowanie – projekty zadań sołeckich,
  3. listę projektów niedopuszczonych do poddania pod głosowanie.
  4. Listy projektów podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Gminy Sianów w zakładce Budżet Obywatelski, w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżetu.
  5. O niedopuszczeniu projektu do głosowania Komisja zawiadomi pisemnie Wnioskodawcę podając uzasadnienie odrzucenia projektu zadania.

6. GŁOSOWANIE

Wykaz projektów zadań, na które można głosować zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

1)      Burmistrz w zarządzeniu ustali sposób i terminy przeprowadzenia głosowania.

2)      Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, przy użyciu systemu informatycznego.

3)      Głosowanie jest aktem jednorazowym.

4)      Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu na projekty poddane głosowaniu (projekty zadań miejskich i sołeckich).

5)       Kilkukrotne głosowanie skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez danego

mieszkańca.

6)      Wyniki głosowania ustali Komisja i sporządzi protokół z danymi o łącznej liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty.

7)      Na podstawie uzyskanego rezultatu sporządza się listę rankingową z wynikami głosowania.

8)      Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie, z zastrzeżeniem iż każdego roku budżetowego zrealizowane zostaną minimum 2 projekty zadań (w tym 1 projekt zadania miejskiego i 1 projekt zadania sołeckiego).

9)       W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, o której mowa w ust. 2, do realizacji zarekomendowany zostanie kolejny projekt z listy, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.

10)   Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań w wyniku głosowania otrzyma taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście projektów do realizacji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Komisja.

11)   Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył większą liczbę głosów.

12)   Wyniki głosowania publikowane będą na stronie internetowej urzędu z zakładce Budżet Obywatelski.

13)   Nie wyklucza się stosowania innych narzędzi komunikacyjnych, celem upowszechnienia informacji o wynikach głosowania.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

BURU Klub Karate Kyokushin aktualności

Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin

17 czerwca odbyło się „Sportowe zakończenie sezonu BURU Klub Karate Kyokushin”. W Dolinie Fantazji w ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2023 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, w dniu 28.06.2024  r. o godz. 11:00 odbędzie ...
więcej →
SIANÓW logo 2021 2 negatyw RGB aktualności

Przetargi

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW OGŁASZA: I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych na ...
więcej →

Ułatwienia dostępu