Budżet Obywatelski 2021

1.  O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie mieszkańców i
 • w efekcie projekty z najwyższą ilością głosów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu gminy.

Obecnie trwa II edycja Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w 2021 roku

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

Ile wynosi Sianowski Budżet Obywatelski na rok 2021?
Sianowski Budżet Obywatelski w II edycji 2021, tak jak w poprzednim 2020 roku, wynosi 150 000,00 zł, w tym:

 • 75 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty realizowane w Sianowie,
 • 75 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty sołeckie, realizowane na terenach wiejskich.
 • maksymalna wartość pojedynczego projektu to 75 000,00 zł.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania o charakterze inwestycyjnym, należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Kto może zgłaszać propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?
Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów, który stale zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Sianów.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniając się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej okolicy, ale i całej gminy.

Skąd można pobrać / otrzymać  formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego?
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można:

 • pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.sianow.pl z zakładki Budżet Obywatelski lub
 • otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają
 realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?
Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania tj. opracowania dokumentacji technicznej oraz kosztów wykonania zadania inwestycyjnego (robót budowalnych, usług, dostaw).

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie zrealizowanych przez Gminę wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób merytorycznych będących członkami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?
Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadanie. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie, z zastrzeżeniem iż każdego roku budżetowego zrealizowane zostaną minimum 2 projekty zadań (w tym 1 projekt zadania miejskiego i 1 projekt zadania sołeckiego).

2.  UCHWAŁA ws. Budżetu Obywatelskiego i formularz zgłoszenia


3.  Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

4.  ZGŁASZANIE ZADAŃ


Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do Sianowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Propozycję zadań do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów.
 2. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie Gminy i Miasta Sianów.
 3. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego musi zostać poparty określoną liczbą podpisów mieszkańców:  dla zadania miejskiego wynosi ona 7 podpisów, a dla zadania sołeckiego wynosi 8 podpisów.
 4. W przypadku, gdy osobą zgłaszającą projekt jest mieszkaniec mający poniżej 16 roku życia dodatkowo wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka lub podopiecznego.
 5. Projekt zadania należy złożyć na formularzu wraz z kartą poparcia mieszkańców, który można pobrać na www.sianow.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30.
 6. Zgłaszany projekt zadania powinien spełniać wszystkie poniższe wymogi formalne:
  • musi dotyczyć zadań własnych gminy i  musi być realizowany na terenie Gminy i Miasta Sianów
  • musi być kompleksowy i rozumiany jako całość (nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu zadania w postaci części zadania, np. prac projektowych czy robót budowlanych lub odwrotnie),
  • musi być możliwy do realizacji w czasie roku budżetowego,
  • dotyczyć zadania określonego jako zadanie sołeckie – niewykraczające poza obręb danego sołectwa, lub dotyczyć zadania miejskiego -realizowanego w obrębie miasta,
  • musi mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej,
  • musi posiadać ogólnodostępny charakter powszechności tzn. że z efektów realizacji zadania może skorzystać ogół mieszkańców lub różne grupy odbiorców;
  • musi być użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;
  • musi spełniać minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696);
  • nie może stać w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami lub zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy, a także z przepisami obowiązującego prawa,
  • po realizacji koszty utrzymania będą współmiernie w stosunku do wartości zadania.
 7. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z dołączoną listą podpisów w oryginale (w wersji papierowej) składa się terminie określonym w harmonogramie:
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sianowie lub
  • przesyłając formularz na adres Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie (ul. Armii Polskiej 30; 76-004 Sianów).
 8. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie.
 9. Projekty zadań zgłaszane po terminie lub w innej formie niż udostępniony wniosek nie będą uwzględniane.


5.  WERYFIKACJA


Weryfikacja projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2021 przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Projekty zadań podlegają weryfikacji formalnej, zgodności z prawem i wykonalności technicznej przez Komisję ds. budżetu obywatelskiego. Komisja zostanie powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, będzie składać się z mieszkańców Gminy, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
 2. Jeżeli zgłoszony projekt zadania nie spełni wszystkich wymogów formalnych, Komisja wezwie drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego przez Wnioskodawcę adresu e-mail  do usunięcia braków formalnych, w terminie 3 dni roboczych pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny.
 3. Jeżeli zgłoszony projekt będzie budzić wątpliwości w szczególności co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą elektroniczną do wyjaśnień Wniosku w wyznaczonym terminie. W ramach wyjaśnień, Wnioskodawca może dokonać zmian w zgłoszonym projekcie zadania wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie.
 4. W sytuacji, gdy zgłoszone projekty zadań dotyczyć będą tego samego zakresu rzeczowego i tej samej bądź sąsiadującej lokalizacji, Komisja łączy projekty do wspólnego rozpatrzenia.
 5. Komisja dla każdego projektu przygotuje kartę oceny projektu, uwzględniającą kryteria oceny. Następnie podejmie decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu (zadania) do głosowania.
 6. Po dokonaniu oceny zgłoszonych projektów zadań Komisja stworzy:
  • listę projektów dopuszczonych pod głosowanie – projekty zadań miejskich,
  • listę projektów dopuszczonych pod głosowanie – projekty zadań sołeckich,
  • listę projektów niedopuszczonych do poddania pod głosowanie
 7. Listy projektów podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Gminy Sianów w zakładce Budżet Obywatelski, w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżet  
 8. O niedopuszczeniu projektu do głosowania Komisja zawiadomi pisemnie Wnioskodawcę podając uzasadnienie odrzucenia projektu zadania.


6.  GŁOSOWANIE


Wykaz projektów zadań, na które można głosować zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie określonym w harmonogramie realizacji Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

 1. Burmistrz w zarządzeniu ustali sposób i terminy przeprowadzenia głosowania.
 2. Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, przy użyciu systemu informatycznego.
 3. Głosowanie jest aktem jednorazowym.
 4. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania tylko jednego głosu na projekty poddane głosowaniu (projekty zadań miejskich i sołeckich).
 5. Kilkukrotne głosowanie skutkuje unieważnieniem wszystkich głosów oddanych przez danego mieszkańca.
 6. Wyniki głosowania ustali Komisja i sporządzi protokół z danymi o łącznej liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty.
 7. Na podstawie uzyskanego rezultatu sporządza się listę rankingową z wynikami głosowania.
 8. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w budżecie, z zastrzeżeniem iż każdego roku budżetowego zrealizowane zostaną minimum 2 projekty zadań (w tym 1 projekt zadania miejskiego i 1 projekt zadania sołeckiego).
 9. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej, o której mowa w ust. 2, do realizacji zarekomendowany zostanie kolejny projekt z listy, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji.
 10. Jeżeli dwa lub więcej projektów zadań w wyniku głosowania otrzyma taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście projektów do realizacji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Komisja.
 11. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył większą liczbę głosów.
 12. Wyniki głosowania publikowane będą na stronie internetowej urzędu z zakładce Budżet Obywatelski.
 13. Nie wyklucza się stosowania innych narzędzi komunikacyjnych, celem upowszechnienia informacji o wynikach głosowania.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

PLAKAT INWAZJA KOBIECEJ MOCY2024 aktualności

Zaproszenie na V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego w Różańsku

Już po raz piąty, 20 lipca 2024 roku, w malowniczej miejscowości Różańsko w Gminie Dębno ...
więcej →
baner na fb kopia aktualności

Beach Cup Łazy 2024 – ODWOŁANY

Turniej został odwołany z przyczyn od nas nie zależnych. Przepraszamy za niedogodności.
więcej →
bon energetyczny aktualności

Bon Energetyczny – Składanie wniosków od 1 sierpnia 2024 r.

7 czerwca 2024r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym ...
więcej →

Ułatwienia dostępu