1348

Akt potwierdzający nadanie praw miejskich Sianowa

Oryginał aktu  znajduje się obecnie w archiwum niemieckim w Greifswaldzie. Kopia na płycie CD-R (w formacie TIFF) umożliwiająca zrobienie wiernej repliki dokumentu jest od 3 kwietnia 2003 roku w UGiM Sianów. Odpis łąciński oraz tłumaczenie  polskie (ks. Piotr Podejko) dokumentu zamieszczono w kronice SP Nr 1 w Sianowie prowadzonej przez Józefa Buklisa (1963) byłego kierownika szkoły. Przedruk tego dokumentu umieszczony był w książce z marca 1911 roku “Geschichte der Stadt Zanow” R. Raasch. Oryginał aktu został odnaleziony w archiwum w Berlinie w 1865 roku przez G. Kratza. Korzystał z niego również Wutstrack. W Imię Pana Amen.  Jan z Bożej Łaski Biskup Kościoła Kamieńskiego  wszystkim wiernym w Chrystusie, do których obecne dojdzie wieczne pozdrowienie w Panu. Rzecz nie nową sprawujemy, lecz za dawnymi faktami postępujemy, ponieważ rozważając chwalebne poprzedników czyny postanawiamy na nowo o tejże samej mocy postanowienia naszego. Widzieliśmy i słyszeliśmy o listach mężnego sługi Piotra z Polanowa niegdyś pana miasta Sianowa o fundacji tegoż miasta i o prawach wolności (…) wszystkim radom jak ogółowi obywateli wspomnianego miasta i jego mieszkańcom wyzwolonym uczynione, których brzmienia następuje tymi słowy w (…) Wszystko co w czasie powstaje także i  czasie ginie, jeżeli nie jest wzmocnione świadectwami i pieczęciami. Niech więc poznają tak obecni jak przyszli (…) i obecnym  jasno przedstawiamy, że za pełną zgodą naszych dziedziców zarówno i współdziedziców tą naszą wspomnianą Niegendorp z całym pożytkiem (…) i wszelką władzą tak jak my przedtem mogliśmy (…) prawa, że i nasi dziedzice aktualnie rozeznaliśmy należy i (…) dobrami i polami do miasta Sianowa należącymi położonymi …. które im przeznaczamy, z których pierwsza między Skibnem a Sianowem… od dawna była granica między nimi z Sianowa Karnieszewice zaczynają się od drogi, która prowadzi do Sławna aż do rzeki polanowskiej i tą rzeką aż do (…) te od Sieciemina i Sianowa całe należy do miasta Sianowa, pod tym jednak warunkiem, że z obydwóch stron pastwiskami wspólnie (…) w żaden sposób nie powinni czynić chyba że za zgodą i pobłażaniem wspomnianego miasta. Także gdzie wspomniany potok trwa i dochodzi do rzeki polanowskiej (…) aż do miejsca gdzie powstaje … należy do wspomnianego miasta. Także od tego miejsca aż do drogi , która prowadzi do Polanowa (…) do Sianowa aż do tej małej drogi która jest granicą między nimi , z Węgorzewa i nowej osady i od tej małej drogi aż do… aż do środka rzeki Unieść i ze środka tejże rzeki i przy rzec aż do granicy ich z Schub (…) (z Suchą ) jednak pole, które uprawialiśmy naszą samą orką już dawno z (…) części (…) chcemy aby je posiadał Sianów. Także od tej granicy, która jest między Skibnem a Sianowem aż do tej granicy (…) Gorzebądz (…) położonymi za tem opisane miasto Sianów (…) przedtem wspomnianemu miastu dajem z całym pożytkiem i pomyślnością tak jak my (…) Wszystkie te wspomniane dobra z polami uprawnymi i nieuprawnymi, łąkami, pastwiskami, lasami, błotami, gajami, karczmami, źródłami, potokami, zbiornikami wód i z tym wszystkim, co w granicach i okręgu wspomnianych dóbr  się zawiera  w drogach, rybołówstwie,  polowaniach i we …

więcej →

inne aktualności

komunikat ogłoszenia

Powołano obwodowe komisje wyborcze w Gminie Sianów

Uprzejmie zawiadamiam, że Postanowieniem Nr 250/2023 z dnia 21 września 2023 r. Komisarz Wyborczy w …

więcej →
plakat dzien seniora pomoc społeczna

Zapraszamy na Dzień Seniora

więcej →
Victoria Vimobilia (2) sport

Komplet naszych drużyn w grze o ligowe punkty!

Od minionego weekendu, w grze o ligowe punkty są już wszystkie nasze zespoły. Zaczynając od …

więcej →

Ułatwienia dostępu