Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Zarządzaj swoimi subskrypcjami
Wybierz newsletter do którego chcesz się zapisać.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji usługi Newsletter jest:

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004: Sianów

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@sianow.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • realizacji usługi Newsletter na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych - w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu żądania usunięcie z subskrypcji usługi Newsletter (odwołania zgody)

Państwa dane przekazujemy:

  • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne związane z realizacją usługi;

Posiadają Państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody,
  • prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.

Administrator Danych Osobowych