Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

14-11-2022

Dodatkowy nabór "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Dodatkowy nabór "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Szanowni Państwo!

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego i powstałych oszczędności w projekcie, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Aby wziąć w nim udział, należy złożyć komplet dokumentacji do dnia 23 listopada 2022r. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie.

 Dokumentacja do pobrania:

1) Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego (Załącznik nr 7 Wzór Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego) lub Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu – ucznia, który osiągnął pełnoletność do dnia złożenia oświadczenia),

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do Oświadczenia,

3) dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni. Honorowane są następujące dokumenty: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS, lub też inny dokument wydany przez instytucje organu państwowego, legitymacje ubezpieczeniowe, książeczkowe dowody osobiste, zaświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, zaświadczenie Agencji Własności Rolnej, umowa otrzymania pracowniczego mieszkania itp.,

4) dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.),

5) oświadczenie o zgodności podanych informacji z prawdą,

Wnioski złożone po 23 listopada 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia!

 

Przypominamy! Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PPGR, aby otrzymać wnioskowane wsparcie, należy spełniać następujące warunki:

- uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;

- uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

- uczeń w latach 2021-2022 nie otrzymał na własność, ani w drodze użyczenia sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowej, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

WAŻNE! Ilość dostępnego sprzętu dostępnego w ramach naboru uzupełniającego jest ograniczona i decydować będzie kolejność złożenia wniosków. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu. W ramach naboru dodatkowego nie ma możliwości składania uzupełnień, a wnioski niekompletne zostaną odrzucone.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat naboru uzupełniającego udziela pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod nr tel. 94 346 95 13 lub mailowo: dmarcinkowski@sianow.pl