Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

30-12-2022

Informacja dot. usuwania AZBESTU w roku 2023

Informacja dot. usuwania AZBESTU w roku 2023

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, do 100% kosztów wartości zadania. Realizacja zadania możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki pochodzące z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, tj.:

  1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

  2. Potwierdzenia złożenia zgłoszenia budowy lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

  3. Zaświadczenia Starosty Koszalińskiego o niewniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia.

  4. Kolorowych zdjęć budynku, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest z widocznym pokryciem zawierającym azbest lub kolorowymi zdjęciami miejsca złożenia materiału zawierającego azbest, z opisem zawierającym dokładny adres.

  5. Upoważnienia wydanego dla Gminy przez właściciela nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w zakresie prac objętych dofinansowaniem).

  6. Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

  7. Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin prowadzenia prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu -  III kwartał 2023 r.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków, których formularze dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w Referacie Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie pod nr telefonu (94) 346 95 39, pisząc na adres poczty elektronicznej: mlewandowska@sianow.pl lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.