Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-03-2023

Komunikat dla Mieszkańców Łaz (aktualizacja)

Komunikat dla Mieszkańców Łaz

W związku z dokonywaniem przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. wypowiedzeń umów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Łazy, informujemy, że organem właściwym dla zapewnienia ochrony kontrahentom Spółki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na co wskazuje uzyskane przez Gminę Sianów stanowisko tego organu.

Zgodnie z art. 27e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w sprawach spornych dotyczących odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego co będzie skutkiem dokonanych wypowiedzeń na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w drodze decyzji.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

  1. zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
  2. przywrócenia dostawy wody;
  3. otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
  4. przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Wzór wniosku stanowi załącznik do tej informacji.

Z uwagi na zaistniała sytuację, w której podmiot zobowiązany odmawia świadczenia usług, proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Spółki Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pismo stanowi załącznik do tej informacji.