Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-11-2020

Komunikat dot. ograniczenia funkcjonowania Urzędu...

komunikat

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada 2020 r. do odwołania organizuje się obsługę interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 3 listopada 2020 r. nr 527/2020 (zarządzenie w załączeniu).

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W SIANOWIE OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU

 1. osobista obsługa interesantów odbywa się jedynie sprawach z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego,
  • wydawania dowodu osobistego,
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • składania i otwierania ofert przetargowych,
 2. obsługa interesantów, w powyższych sprawach odbywa się w holu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie gdzie może się znajdować wyłącznie jeden interesant bez osób towarzyszących, za wyjątkiem:
  • dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza,
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
 3. w pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywa się jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w tym poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pod adresem www.bip.sianow.pl w zakładce „Urząd Gminy i Miasta – Jak załatwić sprawę w Urzędzie – katalog usług, formularze wniosków”, a także korzystając z platform rządowych: www.gov.pl, e-puap, emp@tia oraz CEIDG,
 4. wejście do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie pozostaje zamknięte, a zamiar wejścia należy zasygnalizować dzwonkiem ulokowanym przy wejściu do budynku głównego A przy ul. Armii Polskiej 30,
 5. w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie umieszcza się skrzynkę oddawczą na dokumenty na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w wejściu bocznym do budynku B (referat podatków),
 6. do skrzynki poddawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej,
 7. złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,
 8. nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia wniosków składanych do skrzynki oddawczej,
 9. nie ma możliwości otrzymania formularzy wniosków, lecz mogą one być wysłane pocztą elektroniczną lub samodzielnie pobrane ze strony www.bip.sianow.pl zgodnie z zapisem pkt 3,
 10. nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów za wyjątkiem spraw o jakich mowa w pkt 1,
 11. można dokonywać osobistych bezgotówkowych płatności kartą płatniczą poprzez terminal płatniczy zlokalizowany na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w wejściu bocznym do budynku B (referat podatków),
 12. podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,
 13. zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,
 14. wszyscy interesanci Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
 15. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.