Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

03-11-2020

Komunikat dot. ograniczenia funkcjonowania Urzędu (aktualizacja 10.05.2021)

komunikat

Obsługa interesantów odbywa się w holu budynku głównego Urzędu (wejście od ul. Armii Polskiej) przy zamontowanej przesłonie. Prosimy aby w holu przebywały maksymalnie dwie osoby (po jednej na stanowisko obsługi), a pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku. Zdajemy sobie sprawę z występujących niekorzystnych warunków pogodowych panujących na zewnątrz, lecz przy każdym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba. Ma to na celu zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przebywania w budynku Urzędu oraz o dezynfekcję dłoni po wejściu do środka.


ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W SIANOWIE

1)  przyjmowanie interesantów przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie odbywa się na bieżąco na parterze (w holu) budynku przy ul. Armii Polskiej 30, na dwóch stanowiskach obsługi,

2)  w holu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, do których nie wlicza się pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, po jednej na stanowisko obsługi, za wyjątkiem:

a)    dziecka do ukończenia 13. roku życia,

b)    osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c)    osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,

d)    osoby wymagającej pomocy tłumacza,

e)    innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

3)    pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie należy przywołać dzwonkiem znajdującym się w holu,

4)    w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie umieszcza się skrzynkę oddawczą na dokumenty na parterze w holu budynku głównego A Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,

5)    do skrzynki oddawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej,

6)    złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,

7)    można dokonywać osobistych bezgotówkowych płatności kartą płatniczą poprzez terminal płatniczy zlokalizowany na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w wejściu bocznym do budynku B (referat podatków),

8)    podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,

9)    zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,

10)  zaleca się składanie wniosków za pośrednictwem środków komunikacji na odległość poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie pod adresem www.bip.sianow.pl w zakładce „Urząd Gminy i Miasta – Jak załatwić sprawę w Urzędzie – katalog usług, formularze wniosków”, a także korzystając
z platform rządowych: www.gov.pl, e-puap, emp@tia oraz CEIDG,

11)   wszyscy interesanci Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,

12)   odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.