Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

26-11-2021

Konsultacje dotyczące programu współpracy z NGO na rok 2022 zakończone!

Konsultacje dotyczące programu współpracy z NGO na rok 2022 zakończone!

     Na terenie Gminy Sianów od wielu lat funkcjonuje niemal 50 organizacji pozarządowych
o zróżnicowanym profilu działania, a także specyfice. Realizują one cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz angażują i inspirują do aktywności na rzecz lokalnych społeczności poprzez realizację wielu projektów z zakresu kultury, sportu czy działań prospołecznych.

     Na każdym kroku pragniemy podkreślać, jak ważne jest uczestniczenie organizacji
w stanowieniu prawa miejscowego, a także współpraca z Urzędem m.in. w zakresie realizowanych przez nie projektów – pomoc merytoryczna podczas przygotowywania wniosków projektowych, aplikowania, realizacji, a także ostatecznego rozliczenia. Jednym z kluczowych dokumentów, który wyznacza kierunek tego partnerstwa jest Program współpracy Gminy i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Tegoroczna edycja konsultacji odbyła się w dniach 18 – 29 października. Projekt programu został przedstawiony na stronie internetowej Gminy Sianów,
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Swoje uwagi organizacje mogły zgłaszać w formie ankiety oraz w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się dnia 12 października o godzinie 12:00 w Sianowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęła żadna ankieta
z wnioskami/uwagami do konsultowanego projektu Programu. W wyniku dalszego procesu, podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Sianowie dokument został uchwalony!

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu na rok 2022 wynosi: 413 000,00 zł. Otwarte konkursy ofert ogłaszane będą w zakresie:

- promocji samorządu przez sport,

- pomocy społecznej poprzez prowadzenie klubu Senior+,

- sportu i upowszechniania kultury fizycznej.