Pomorski Szlak Jakubowy
24-04-2017

KONTROLA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W dniu 22 kwietnia 2016 roku straż  miejska wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, na terenie miejscowości Skwierzynka przeprowadziła kolejny etap kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz prawidłowego oznakowania nieruchomości, które ciążą na ich właścicielach. Zwracaliśmy w niej szczególną uwagę na własciwą gospodarkę odpadami. W  sytuacji stwierdzonych bardziej rażących nieprawidłowości wobec właścicieli posesji  zastosowane  zostało postępowanie mandatowe.  Kilka  innych  przypadków  będzie podlegało dalszemu wyjaśnieniu.  Działania w tym zakresie  na terenie naszej Gminy prowadzone są cyklicznie i  będą kontynuowane w kolejnych tygodniach również w innych miejscowościach.

Straż  Miejska w Sianowie ponownie przypomina, że prawidłowe wypełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości poprzez umieszczenie  w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym ma istotne znaczenie zarówno dla porządku jak i dla naszego bezpieczeństwa.  Umożliwia ona  bowiem sprawne odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko zainteresowanym osobom i organom administracji,  lecz  przede  wszystkim służbom ratunkowym. Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych  pod  zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a  w przypadku jego braku, zgodnie z pozwoleniem na budowę lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Właścicielom nieruchomości przypominamy, że ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w art.  47b. stanowi:

„1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.”

Kto będąc właścicielem, administratorem  lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu  albo utrzymania w  należytym stanie tabliczki z numerem  porządkowym nieruchomości  na podstawie art. 64 Kodeksu wykroczeń  podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.