Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

13-09-2022

Mieszkanie Plus w Sianowie, pytania i odpowiedzi. Część 3

Mieszkanie Plus w Sianowie, pytania i odpowiedzi. Część 3

Czy najemcy muszą ubezpieczyć mieszkanie?

Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC, które dotyczy odpowiedzialności najemcy z tytułu wyrządzenia szkody osobie trzeciej (np. gdy zaleje mieszkanie sąsiada). Ewentualne drugie ubezpieczenie, które nie jest obowiązkowe, obejmuje mienie najemcy, np. stratę lub zniszczenie w przypadku kradzieży, powodzi, etc.

Czy szkody wyrządzone nieumyślne przez najemcę zostaną pokryte z aktualnie obowiązującej polisy OC, a nie z własnych środków najemcy?

Zawsze, jeżeli jest to możliwe, tymi kosztami obciążany jest ubezpieczyciel. Dopiero, gdy odmawia on wypłaty odszkodowania (każda polisa ma swoje ograniczenia, które są dokładnie opisane w umowie), wynajmujący zwraca się o pokrycie szkody do najemcy.

Uwaga! Jeśli ubezpieczyciel pokryje szkodę, właściciel nie może żądać od najemcy naprawienia szkody po raz drugi. Inaczej to wygląda, jeżeli najemca wyrządził szkodę umyślnie (specjalnie, celowo). Zgodnie z art. 827 §1 Kodeksu cywilnego „ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”.

Czy najemca może przenieść (scedować) umowę najmu z dojściem do własności na inną, wskazaną przez niego osobę?

Tak, o ile ta osoba spełni warunki wymagane od najemcy, np. pozytywna weryfikacja płatnicza w BIG InfoMonitor S.A.

Co się dzieje z umową najmu po rozwodzie?

Jeżeli małżonkowie podpisali umowę najmu w czasie trwania małżeństwa, obydwoje są najemcami lokalu, bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe. Po rozwodzie prawo najmu lokalu nadal będzie ich majątkiem wspólnym (każde z nich będzie miało udział w tym majątku, czyli innymi słowy: prawo najmu będzie im przysługiwać w częściach ułamkowych).

Uwaga! Nie ma znaczenia, że jeden z małżonków wyprowadził się z mieszkania. Taki małżonek nadal jest najemcą. Jeżeli małżonkowie dokonają podziału majątku, sąd przyzna lokal albo mężowi, albo żonie, zasądzając na rzecz drugiej strony spłatę. Zgodnie z art. 6801 :

§1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.
§2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu.

Co się dzieje w przypadku ubezwłasnowolnienia najemcy?

Osoba ubezwłasnowolniona nadal jest najemcą, nawet jeśli się wyprowadzi. Natomiast nie może samodzielnie dokonywać takich czynności prawnych jak:

  • wypowiedzenie,
  • odstąpienie,
  • potrącenie, etc.

Ubezwłasnowolniony najemca nie będzie mógł również samodzielnie zawrzeć umowy przenoszącej własność mieszkania w ramach najmu z dojściem do własności. Na dokonanie powyższych czynności konieczna będzie zgoda jego opiekuna lub kuratora.

 

Źródło:

Strona internetowa: https://mplus.pl/faq/

Adres email : mieszkanieplus@mplus.pl