Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

28-12-2022

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o wprowadzaniu opłaty miejscowej. Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje Uchwała NR LV/377/2022 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Opłata miejscowa pobierana jest od turystów, korzy przebywają w miejscowościach o korzystnych walorach klimatycznych i krajobrazowych w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

Warunkom ustawowym według, których pobierana będzie opłata miejscowa odpowiadają miejscowości Łazy oraz Osieki.


Opłata miejscowa pobierana będzie od 1 stycznia 2023 r.  w drodze inkasa. Inkasentami zobowiązanymi do pobierania opłaty miejscowej są: osoby fizyczne, osobny prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, prowadzące pola campingowe i namiotowe, właściciele, dzierżawcy i najemcy domów gościnnych, pokoi gościnnych, kwater prywatnych oraz wszelkich innych miejsc noclegowych.


Stawka opłaty miejscowej dla miejscowości Osieki wynosi 1 zł, dla miejscowości Łazy 2 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać ją na rachunek Urzędu Gminy  i Miasta w Sianowie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.


Aby ułatwić Państwu rozliczenie opłaty miejscowej wprowadzony został elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej TRAVELHOST.

  • Użycie narzędzia Travelhost zapewnia wygodę i oszczędność czasu, ponieważ aplikacja sama oblicza kwotę, jaką należy pobrać od turystów. Ponadto w łatwy sposób umożliwia korektę pobytu.
  • Travelhost stanowi platformę kontaktu między urzędem a inkasentami.
  • System jest intuicyjny, działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej i można z niego korzystać na wszystkich urządzeniach (komputer, tablet, telefon).
  • Korzystanie z systemu oznacza brak konieczności odwiedzania urzędu w celu rozliczenia się z pobranej opłaty.
  • Rejestrowanie opłaty miejscowej jest równocześnie narzędziem do elektronicznej ewidencji, którą urząd bezpłatnie udostępnia inkasentom.
  • Po zakończeniu danego miesiąca, system automatycznie wykonuje podsumowanie zarejestrowanych pobytów – na tej podstawie tworzy raport i przesyła go do urzędu.


W razie pytań możecie Państwo skontaktować się z panią Anną Trątnowiecką – stanowisko ds. turystyki, tel. 94 34 69 526 atratnowiecka@sianow.pl lub osobiście w pok. 13 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie.