Pomorski Szlak Jakubowy
06-04-2016

Pojazdy w strefie zamieszkania

Pomimo apeli i przestróg wielu kierujących samochodami  nadal porusza się w strefie zamieszkania  nie stosując się do obowiązujących zasad i utrudniając dojazd służb ratowniczych.  Stąd też niektórzy  mieszkańcy  osiedla Słowackiego w Sianowie zwracają się  coraz częściej  do  straży miejskiej  z żądaniem restrykcyjnych działań wobec tych kierowców, którzy łamiąc przepisy ruchu drogowego w sposób nieprawidłowy parkują  pojazdy  w strefie zamieszkania.

Z kolei w rozmowach przeprowadzanych z kierującymi  stwierdzamy, że wielu z nich nie jest świadomych tego,  co oznacza znak D – 40  i D – 41   oraz  iż w strefie zamieszkania obowiązują  odrębne  zasady ruchu drogowego.

Przypominamy więc, że w strefie zamieszkania kierujący  samochodem  jest gościem, który ma  obowiązek  uszanować prawa  osób pieszych.

Stosownie do  art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  "strefa zamieszkania"  to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego.  

Wyznaczenie strefy zamieszkania służy  przede wszystkim bezpieczeństwu osób pieszych poruszających się po osiedlu.  Z przepisów prawa o ruchu drogowym  wynika m.in., że:

–  w obrębie strefy zamieszkania  kodeks drogowy obowiązuje także na drogach niepublicznych, co daje podstawy prawne do interwencji policji i straży miejskiej,  w przypadku gdy łamane są jego przepisy.

–  brak znaku drogowego zakazującego postój  na drodze  leżącej w strefie zamieszkania nie oznacza jeszcze, że można  zostawić tam samochód.  Postój dozwolony jest bowiem wyłącznie na miejscach wyznaczonych specjalnie w tym celu.

 –  tym bardziej  nie jest dopuszczony  postój samochodów  na chodnikach w sytuacji,  gdy szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że  utrudnia  im ruch i jest  mniejsza niż 1,5 m.  Zabroniony jest również postój pojazdu umieszczonego przednią osią na chodniku, wówczas  gdy  tamuje on ruch innych pojazdów na jezdni

 –  pamiętajmy również, że  postój   pojazdu zabroniony jest:

  • Ø w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do lub z bramy,  garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
  • Ø w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub  wyjazd  tego pojazdu;

Konsekwencją uprzywilejowania osób pieszych jest radykalne ograniczenie prędkości wszelkich pojazdów poruszających się w obrębie strefy zamieszkania. Dopuszczalna prędkość pojazdów  wynosi 20 km/h,  natomiast umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające)  mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

                       Wyjazd ze strefy zamieszkania na inną drogę traktowany jest przez przepisy tak samo jak włączanie się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1 PRD). Opuszczając strefę zamieszkania,  należy więc ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu. Wyjazd z tej strefy oznaczony jest znakiem D-41 " koniec strefy zamieszkania "

                         Liczymy, że dzięki tej informacji  kierujący pojazdami z większą uwagą będą respektować obowiązujące zasady prawa.