Pomorski Szlak Jakubowy
12-12-2016

Straż Miejska przypomina - zima nadejdzie niebawem…

Zarówno prognozy meteo,  jak też  kalendarz  wskazują,  że  wkrótce  możemy spodziewać się  nadejścia zimowej aury. Straż Miejska w Sianowie przypomina więc właścicielom nieruchomości o  ich  zimowych  obowiązkach wynikających z ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz  postanowień  zawartych w Regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na  terenie Gminy i Miasta Sianów.
Zgodnie z  ustawą  - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez :   „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  oraz  innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.   Ustawa stanowi,  że przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  lub  w użytkowaniu,  jak również  inne podmioty władające nieruchomością.
Stosownie do  Regulaminu utrzymania czystość i porządku  na  terenie Gminy i Miasta Sianowa   do obowiązków właścicieli nieruchomości należy  także  „usuwanie nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części nieruchomości”.   Niewykonanie wskazanych  obowiązków stanowić może wykroczenie z art. 10 ust. 2  i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  przez co  zagrożone jest  karą grzywny wymierzaną  w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przede wszystkim  jednak na utrzymaniu w należytym stanie  nieruchomości  oraz  odśnieżaniu chodników powinno zależeć  właścicielom posesji.   Osoba, która na terenie nieruchomości  dozna kontuzji  lub urazu,  w związku z zaniedbaniem  obowiązków  przez właściciela,   ma prawo  na drodze cywilnej ubiegać się o odszkodowanie, a właściciel naraża się na odpowiedzialność sądową.   
W związku z wykroczeniem z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, strażnicy miejscy są  uprawnieni  do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do Sądu.  Zgodnie z art. 117 §1 Kodeksu wykroczeń  „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany".   Właściciel oraz każdy inny podmiot władający nieruchomością, a więc także  użytkownik, najemca,  jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie -  za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości  ponosi  odpowiedzialność z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast podmiot zobowiązany umownie do wykonania tego obowiązku, w przypadku jego niedopełnienia odpowie z art. 117 KW.  Osobą  taką jest  najczęściej  administrator nieruchomości bądź  jej dozorca.
Swoją uwagę  w okresie zimowym strażnicy  koncentrować  będą  także na   monitorowaniu   miejsc,  w których  przebywają  samotnie  osoby  niepełnosprawne i  w podeszłym wieku,  bezdomni  oraz  nadużywający  alkoholu.  Chcemy bowiem, aby nasze działania ograniczyły  negatywne  skutki  zimy.