Pomorski Szlak Jakubowy
04-09-2017

Uwaga szkolenia!

ZAPROSZENIE   NA SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SPRZEDAWCÓW PROWADZĄCYCH DETALICZNY I GASTRONOMICZNY OBRÓT NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
NA TERENIE GMINY I MIASTA SIANÓW

           Urząd Gminy i Miasta w Sianowie   zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy i Miasta Sianów oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dot. przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży.
Szczegóły poniżej :
1.  TERMIN :    13 września  2017  roku  (środa)
2. GODZINA SZKOLENIA  :  12.30-14.00
3. MIEJSCE SZKOLENIA: SIOP- Sianowski Inkubator Organizacji  Pozarządowych , 76-004 Sianów ul.  Armii Polskiej 23.
4. ORGANIZATORZY: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie.
5. TEMATYKA SZKOLENIA:
kontrole punktów sprzedaży alkoholu- prawa i obowiązki przedsiębiorcy,
nieletni a alkohol -zasady i warunki sprzedaży alkoholu- zakaz sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym,
kontrowersje wokół interpretacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
asertywność jako cecha sprzedawców.
6.  REALIZATOR SZKOLENIA : PeDaGo 30-552 Kraków ul. Wielicka 44/45
7.  UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY.
8. CZAS NA DYSKUSJĘ , PYTANIA I ODPOWIEDZI.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Urząd Gminy i Miasta w Sianowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.


ZAPROSZENIE   NA WARSZTATOWE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO”

           Urząd Gminy i Miasta w Sianowie   zaprasza na „Warsztatowe szkolenie dla członków  Zespołu Interdyscyplinarnego”.
Szczegóły poniżej :
1.  TERMIN :    13 września  2017  roku  (środa)
2. GODZINA SZKOLENIA  :  9.00 do 12.00.
3. MIEJSCE SZKOLENIA: SIOP- Sianowski Inkubator Organizacji  Pozarządowych , 76-004 Sianów ul.  Armii Polskiej 23.
4. ORGANIZATORZY: Urząd Gminy i Miasta w Sianowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie.
5. TEMATYKA SZKOLENIA:
Harmonogram:

1. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego:
    a. skład Zespołu, jego rodzaje i zadania
    b. rola OPS w koordynacji działań zespołu interdyscyplinarnego
    c. regulamin Zespołu
    d. tworzenie programu pracy  
    e. procedury prawne.

2. Podjęcie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie i dalsza współpraca z osobą  pokrzywdzoną:
    a. budowanie planu bezpieczeństwa – trening umiejętności – praca w grupach
    b. rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy- ćwiczenia praktyczne
    c. formy pomocy psychologicznej: poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia (cele poszczególnych oddziaływań, realizatorzy, adresaci, spodziewane efekty wsparcia)
    d. motywowanie do leczenia- ćwiczenia praktyczne

3. Interwencja wobec sprawcy przemocy:

    a. jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w kontakcie ze sprawcą przemocy w rodzinie – trening umiejętności
    b. nawiązanie przez Zespół współpracy z lokalnymi służbami i instytucjami takimi jak Policja, OPS, KRPA, służba zdrowia, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe itp.
    c. procedura „Niebieskie Karty” – wizualizacja
    d. rekomendacje i komentarze PARPA.

4. Pomoc dziecku doznającemu przemocy:
    a. dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
    b. przemoc wobec dzieci- nakreślenie problematyki, klasyfikacja (w tym problem     nadopiekuńczości)
    c. konsekwencje bezpośrednie i pośrednie doznawania przez dzieci różnych form przemoc
    d. rozpoznawanie przemocy seksualnej - wskaźniki pewne i niepewne
    e. pomoc dziecku - wskazówki do rozmowy diagnozującej problem przemocy i rozmowy interwencyjnej
    f. procedury i instytucje pomocowe
    g. zakres kompetencji służb i instytucji.
5. Komunikacja w Zespole Interdyscyplinarnym i wewnątrz grup roboczych:
    a. wewnętrzna superwizja trudności i kompetencji członków zespołu
    b. zasady skutecznej komunikacji
    c. przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej
            d. podział obowiązków w Grupie Roboczej oraz sprawne działanie wszystkich jej członków
    e. zasady i prawne wytyczne którymi powinna kierować się Grupa Robocza i poszczególni członkowie
    f. dokumentacja pracy Grup Roboczych

6. REALIZATOR SZKOLENIA : PeDaGo 30-552 Kraków ul. Wielicka 44/45
Centrum Profilaktyki i Reedukcji „Atelier”  Sp. z o.o. ,
31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Koszty pokrywa Urząd Gminy i Miasta w Sianowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.