Pomorski Szlak Jakubowy
18-05-2017

Zapraszam na XXXVII Sesję RM w Sianowie

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
4.    Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
5.    Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
6.    Wystąpienia Obywatelskie.
7.    Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
10.     Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy GiM Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
11.     Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Sianów.
12.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2017 rok,
2)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2017 – 2025,
3)    w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.
13.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Machała