Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
11-10-2018

Zapraszamy na sesję RM

Informuję że, na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów  z dnia 9.10.2018 r. zwołuję  w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, LIX  Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, sesja odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta   w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu Gminy Sianów na 2018 rok,

2)      wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025.

4.Wystąpienie Burmistrza GiM Sianów- podsumowanie kadencji, podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała