Pomorski Szlak Jakubowy
13-01-2017

Zapytanie ofertowe

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla planowanej do realizacji przez Gminę Sianów inwestycji z zakresu budowy dróg rowerowych w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym.