Pomorski Szlak Jakubowy
19-01-2017

Zapytanie ofertowe

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe - pdf na wykonanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla planowanej do realizacji przez Gminę Sianów inwestycji transportowych z zakresu przebudowy drogi powiatowej w ramach RPO WZ 2014-20,  Oś priorytetowa V, Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  - projekty pozakonkursowe; Numer naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o wypełnienie  formularza cenowego (zał. nr1 )  i odesłanie do dnia 26 stycznia 2017r. na pocztą tradycyjną lub mailem  na adres: rozwoj@sianow.pl