Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy
07-08-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczące zakupu, dostawy i montażu 3 szt. wiat rowerowych oraz 2 sztuk stacji napraw rowerów.

Z poważaniem, Anetta Ordak

Z-ca Kierownika Referatu GKAPP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - pdf