Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na stanowisko fizjoterapeuta

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko fizjoterapeuta do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w wymiarze 1/2 etatu, zatrudnienie od miesiąca: SIERPIEŃ 2022, na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a)    Kandydat musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b)    Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z  Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994):

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaganych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ─ stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydanym przez właściwe podmioty w tym państwie;
  • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Więcej czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w Sianowie TUTAJ

Data wazności: 
12-07-2022 do 29-07-2022