Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Nabór na wolne stanowisko fizjoterapeuta

Kategoria: 
Imię: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nazwisko: 
Sianów

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór na wolne stanowisko fizjoterapeuta do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w wymiarze 1/2 etatu, zatrudnienie od miesiąca: CZERWIEC 2022, na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

a) Kandydat musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;

b) Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z  Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1994):

    • ma pełną zdolność do czynności prawnych;

    • jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim albo innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymaganych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ─ stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wydanym przez właściwe podmioty w tym państwie;

    • wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

    • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za czyny określone w art. 207 i art. 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3));

Więcej czytaj na Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w Sianowie TUTAJ

Data wazności: 
01-06-2022 do 15-06-2022