Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Gminna Rada Sportu

Na zdjęciu powyżej członkowie Gmnne Rady Sportu VII kadencji w składzie: Ryszard Wątroba – przewodniczący, Jędrzej Bielecki – z-ca przewodniczącego, Zbigniew Zięba – sekretarz oraz Andrzej Adamski, Waldemar Bartosiewicz, Piotr Bochnacki, Zbigniew Kuszlewicz i Marek Walker – członkowie.

Gminna Rada Sportu została powołana zarządzeniem Burmistrza nr 713/05 z dnia 15 listopada 2005r.  Gminna Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym Gminy i Miasta Sianów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rada opiniuje w szczególności:
1. strategię rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej,
2. projekty budżetu gminy w części dotyczącej kultury fizycznej,
3. projekty uchwał organów gminy dotyczących kultury fizycznej,
4. programy funkcjonowania i rozwoju bazy sportowej na terenie gminy Sianów,
5. plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy Sianów, dofinansowanych przez gminę.

Kadencja Rady wynosi 2 lata.

Rada wybiera spośród swoich członków zwykłą większością głosów: przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Zebrania rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Opinie i stanowiska Rada podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. Choć I Gminna Rada Sportu powołana została przez Burmistrza 15 listopada 2005r. wcześniej funkcjonowała ona jako Społeczna Gminna Rada Sportu, która rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 2003r.