Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Ograniczenie emisji zanieczyszeń powietrza - wymiana pieców

Aktualizacja: Zamknięcie rekrutacji do projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza…”

Informujemy, iż w związku z przekroczeniem limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”, z dniem 5 listopada 2020 r. zamknięte zostaje przyjmowanie zgłoszeń o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła w ramach przedmiotowego projektu.

Zakończenie rozpatrywania grantów wynika z § 8 ust. 1 Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w ramach przedmiotowego projektu.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie/ Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie do dnia 4 listopada br. włącznie, a na które nie przyznano grantu w ramach puli 50 zaplanowanych dotacji, zostaną umieszczone na liście rezerwowej grantobiorców.

Gmina Sianów pozyskała środki z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2014-2020, Oś   Priorytetowa   II -Gospodarka   niskoemisyjna,   Działanie   2.14 -Poprawa   jakości   powietrza–Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w wysokości 226 tysięcy złotych na dotacje dla mieszkańców na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności  na  jednostkę  wytwarzającą energię  ze  spalania  gazu,  dotyczy  to  obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wartość całego projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” wynosi ponad 450 tysięcy złotych.

O wsparcie w wysokości 7 500 złotych (kwota ryczałtowa na jedno gospodarstwo domowe), ubiegać się będą mogły osoby fizyczne:

- będące właścicielem domów jednorodzinnych

- będące właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

- będące najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

 

Zgłoszenia o przyznanie dotacji należy dokonywać w formie papierowej i mailowej od: 1 lipca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie ul. Armii Polskiej 19; 76-004 Sianów lub przesyłać na adres: Gminny Zakład Komunalny w Sianowie ul. Armii Polskiej 19; 76-004 Sianów lub zeskanowane przesłać na adres e-mail: antysmogowy@sianow.pl

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania u dołu strony oraz w siedzibie UGiM oraz GZK w Sianowie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie zawiera regulamin (do pobrania u dołu strony).

Ponadto informacje można uzyskać pod nr telefonów: tel. 94 34 69 513 (UGiM w Sianowie), 94 31 85 373 (GZK w Sianowie) oraz pod adresem e-mail: adebowska@sianow.pl

Dodatkowe informacje:

- Likwidacji podlegać będą jedynie instalacje w lokalach mieszkalnych (gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

- Zastąpienie  starego  źródła  ciepła  nowym  będzie  możliwe  jedynie  w  przypadku,  gdy  podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie uzasadnione ekonomicznie.

- Jeśli nowym źródłem ciepła w lokalu mieszkalnym będzie dofinansowany kocioł, to musi on być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiadać rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Ma to na celu uniemożliwienie współspalania odpadów.

- Przeprowadzenie  wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. W  tym  celu  w  zgłoszonym  do  projektu  indywidualnym gospodarstwie   domowym   Gmina   w   ramach   przyznanego   dofinansowania   zleci   wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

- Zgłoszenie  źródła  ciepła  opartego  o  spalanie  węgla  w  indywidualnym  gospodarstwie  domowym nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Pobierz:

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Regulamin konkursu
  2. Zgłoszenie
  3. Zał. Nr 2 do zgłoszenia – oświadczenie właściciela
  4. Wzór umowy
  5. Rozliczenie