Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

PSZOK

INFORMACJA

o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin

 

PSZOK zlokalizowany jest w Sianowie,

przy  ul. Łubuszan 80 (teren Zakładu Odzysku Odpadów)

Punkt czynny jest:

Poniedziałek w godz. 800 – 1600

Czwartek w godz. 800 – 1600

Sobota w godz. 800 – 1400

 

Każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów może, w ramach opłaty uiszczanej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć w PSZPOK następujące rodzaje odpadów pochodzące z gospodarstw domowych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna  oraz opakowania po nich
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  i opakowania po nich
 • zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
  i dezynsekcji
 • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich
 • lampy fluroescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry czy przełączniki
 • zużyte kartridże i tonery

Ponadto wyżej wymienione odpady (za wyjątkiem odpadów budowlanych
i rozbiórkowych) odbierane są 2 razy w roku za pośrednictwem mobilnego punktu zbiórki sprzed nieruchomości.

UWAGA: Oddając odpady do PSZOK mieszkaniec winien okazać potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.