Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

SPIS ROLNY 2020

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od dnia 01.05.2017 r. lokalizacja PSZOK to:

Sianów, ul. Łubuszan 80 (przy składowisku odpadów).

Punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki w godz. 8:00-16:00 oraz w soboty w godz. 10:00-16:00

Każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów może, w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć w PSZOK następujące rodzaje odpadów pochodzące
z gospodarstw domowych:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony

- odpady zielone

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich

- rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich

- zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierających rtęć, w tym świetlówki, termometry czy przełączniki

- zużyte kartridże i tonery,

Ponadto wyżej wymienione odpady (za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych) odbierane będą 2 razy w roku za pośrednictwem mobilnego punktu zbiórki sprzed nieruchomości.

UWAGA: Oddając odpady do PSZOK mieszkaniec winien okazać potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz Gminy Sianów za gospodarowanie odpadami komunalnymi.