Unia Europejska

Odpady komunalne

REWITALIZACJA

Rewitalizacja ( z łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie)

oznacza przywracanie do życia zaniedbanych, zdegradowanych obszarów, szczególnie tych, które same, bez pomocy z zewnątrz, nie są w stanie dźwignąć się z kryzysu. Jej celem jest usunięcie przyczyn degradacji, doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców, lokalnej wspólnoty oraz rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Rewitalizacja z natury rzeczy jest procesem długim, w którym wiodącą rolę odgrywają władze lokalnie oraz  współpraca z lokalną społecznością (mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, spółdzielniami, wspólnotami  mieszkaniowymi, sołectwami itd.).

Obejmuje działania w trzech głównych sferach:

- społecznej jako najważniejszej sfery (dot. m.in. zapobiegania przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, poziomu edukacji, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym),
a także

- gospodarczej (w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, rozpowszechniania aktywności gospodarczej,  tworzenia warunków przyjaznych przedsiębiorcom itp.) i/lub

przestrzenno-technicznej ( m.in. w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych poprzez remonty, renowacje, konserwacje zabytków i przestrzeni publicznych, poprawę środowiska naturalnego, funkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska, czy też zabezpieczenie dostępu do podstawowych usług).
Podkreślenia wymaga fakt, że rewitalizacja jest pojęciem bardzo szerokim, które odnosi się do zdegradowanych obszarów, a nie tylko do poszczególnych obiektów. Jest to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd w celu wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne gminy.

ZESPÓŁ DS. REWITALIZACJI:

Gmina Sianów od grudnia 2016r. realizuje działania zmierzające do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów”, dofinansowanego ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministra Rozwoju na działania w zakresie opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do tego procesu zaprosiła szereg podmiotów reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego tj. podmioty publiczne, kulturalne, oświatowe, pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Zespół ds. Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów jest społecznym organem konsultacyjnym, powołanym w drodze Zarządzenia Burmistrza, w celu współpracy w planowaniu i wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów. Zadaniem Zespołu jest wspieranie procesu rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych występujących na zdegradowanych obszarach gminy.

SKŁAD ZESPOŁU - tutaj

KONTAKT

Referat Rozwoju – prace nad opracowaniem i przyjęciem Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie prowadzi Referat Rozwoju.

Osoby do kontaktu:

Agata Szewczyk – koordynatorka projektu, Referent ds. promocji i rozwoju
e-mail: rozwoj@sianow.pl  tel.: 094 346 95 13

Marzena Zielenkiewicz – Asystent koordynatora projektu
tel.: 094 346 95 13

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017 - 2023 - zmieniony uchwałą nr XLIX/322/2018 + mapki 1, 2

ZOBACZ KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA STARÓWKI - plik mp4 (144 MB)

Analiza wskaźnikowa i delimitacja obszaru Gminy i Miasta Sianów

ANKIETA POGŁĘBIAJĄCA - pdf

ANKIETA DO EDYCJI - docx

Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 07.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów

Prezentacja LPR na spotkanie informacyjno-konsultacyjne 21.06.2017


Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie rewitalizacji.

Konsultacje LPR:

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sianów

- Zarządzenie Burmistrza nr 739_2017

- Ankieta dot. konsultacyji LPR

Konsultacje LPR w okresie 26.XI.2018r - 4.XII.2018r.

1) Zarządzenie Burmistrza nr  05_2018 o konsultacjach LPR
2) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów na lata 2017-2023 – poddany konsultacjom
3) Zał 1 – podsumowanie danych wskaźnikowych wykorzystanych w procesie delimitacji
4) Ankieta dot. konsultacji LPR

5) Protokół z przeprowadzonych konsultacji  ws. zmiany LPR z mieszkańcami w dniach 26.XI.2018-04.XII.2018

6) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sianów_przyjety Uchwała nr III_22_2018 z 05.12.2018