Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 2.3)

Projekt pn. „Budowa drogi rowerowej w m. Sianów w ulicach Strzeleckiej i Spółdzielczej”, realizowany jest w ramach Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma zasięg lokalny i dotyczy m.in. rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Gminy  i Miasta Sianów poprzez budowę  0,45 km drogi rowerowej wzdłuż ulic Strzeleckiej i Spółdzielczej  oraz utworzone miejsc bike&ride na 10 stanowisk wraz ze stacją napraw rowerów w mieście Sianów.

Celem projektu jest: poprawa wewnętrznej spójności transportowej oraz zapewnienie transportu rowerowego umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy  mieszkańcom gminy Sianów i obszaru Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja docelowo przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i hałasu oraz promowania ekologicznych środków transportu, redukcji emisji CO2, ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz usprawnienia systemu przesiadkowego gminy Sianów.

Przedsięwzięcie realizowane jest w 2021 roku. 

Całkowity koszt zadania: 585 224, 18 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 453 580, 00 zł.  

Wkład własny Gminy Sianów: 157 639,19 zł.


Projekt pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”,
realizowany w ramach Działania 2.3 Zróżnicowana multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dotyczy budowy ścieżek rowerowych oraz punktów bike&ride na terenie Gminy Sianów. Głównym jego celem jest poprawa wewnętrznej spójności transportowej obszaru oraz zapewnienie transportu rowerowego umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy. W wyniku realizacji projektu powstanie ponad 7 km na obszarze funkcjonalnym Sianowa i Koszalina. Powstałe w miejscowościach Sucha Koszalińska, Skibno i Iwięcino bike&ride ułatwi mieszkańcom łączenie różnych środków transportu, w tym transportu zmotoryzowanego i publicznego. Inwestycja przyczyni się zarówno do szerszego wykorzystywania transportu publicznego i zmotoryzowanego, ograniczenia wykorzystywania samochodów ciężarowych, integracji gałęzi transportowych, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, jak również poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018. 

Całkowity koszt zadania: 4 713 684, 25 zł.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 006 631, 59 zł.  

Wkład własny Gminy Sianów: 707 052, 66 zł.