Unia Europejska

Odpady komunalne

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 3.6)

Projekt pn. „Kanalizacja Zachód – II etap”, realizowany w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedsięwzięcie polegać będzie na usystematyzowaniu gospodarki ściekowej w gminie.

W tym etapie planowane jest skanalizowanie miejscowości położonych na trasie kolektora tłocznego ścieków (prowadzącego do oczyszczalni ścieków w Jamnie, należącej do

MWiK Koszalin). Miejscowości te to: Kłos, Gorzebądz i Kędzierzyn. Aktualnie kolektor odbiera ścieki z przepompowni centralnej w Sianowie, gdzie trafiają ścieki po uprzednim podczyszczeniu (podczyszczania mechaniczna ścieków w Sianowie) z miejscowości, których kanalizacja została objęta I etapem projektu Kanalizacja-Zachód (zakończenie inwestycji kwiecień 2015) - Sianów, Sucha Koszalińska, Skibno, Skibenko, Kleszcze i Osieki. Projekt składa się z 3 części: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Gorzebądz, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kędzierzyn oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kłos.

Celem głównym przedsięwzięcia jest  zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sianów. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, w tym zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródła oraz zasady „zanieczyszczający płaci”.

Cele szczegółowe projektu obejmują zarówno skanalizowanie obszarów pozbawionych sieci kanalizacyjnych, odbiór ścieków z obszaru objętego projektem skierowanie ich do oczyszczalni ścieków komunalnych, jak również wzrost dostępności sieci kanalizacyjnej oraz wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Sianów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019. 

Całkowity koszt zadania: 4 074 250, 00 zł

Kwota dofinansowania: 2 785 311,99 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 288 938,01 zł.