Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze

SPIS LUDNOŚCI 2021

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 3.6)

Projekt pn. „Kanalizacja Zachód – II etap”, realizowany w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedsięwzięcie polegać będzie na usystematyzowaniu gospodarki ściekowej w gminie.

W tym etapie planowane jest skanalizowanie miejscowości położonych na trasie kolektora tłocznego ścieków (prowadzącego do oczyszczalni ścieków w Jamnie, należącej do

MWiK Koszalin). Miejscowości te to: Kłos, Gorzebądz i Kędzierzyn. Aktualnie kolektor odbiera ścieki z przepompowni centralnej w Sianowie, gdzie trafiają ścieki po uprzednim podczyszczeniu (podczyszczania mechaniczna ścieków w Sianowie) z miejscowości, których kanalizacja została objęta I etapem projektu Kanalizacja-Zachód (zakończenie inwestycji kwiecień 2015) - Sianów, Sucha Koszalińska, Skibno, Skibenko, Kleszcze i Osieki. Projekt składa się z 3 części: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Gorzebądz, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kędzierzyn oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Kłos.

Celem głównym przedsięwzięcia jest  zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sianów. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, w tym zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródła oraz zasady „zanieczyszczający płaci”.

Cele szczegółowe projektu obejmują zarówno skanalizowanie obszarów pozbawionych sieci kanalizacyjnych, odbiór ścieków z obszaru objętego projektem skierowanie ich do oczyszczalni ścieków komunalnych, jak również wzrost dostępności sieci kanalizacyjnej oraz wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Sianów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019. 

Całkowity koszt zadania: 4 074 250, 00 zł

Kwota dofinansowania: 2 785 311,99 zł.

Wkład własny Gminy Sianów: 1 288 938,01 zł.


Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie” nr RPZP.03.06-00-32-C003/17, realizowany w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej. Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Sianów. Przedmiotowa inwestycja obejmuje doprowadzenie systemu kanalizacji sanitarnej do realizowanego w ramach Programu Mieszkanie+ osiedla mieszkalnego w Sianowie. Łącznie nowy system da możliwość skanalizowania dla ok. 500 mieszkań.

Efektem realizacji inwestycji jest odprowadzenie ścieków od budynków wielorodzinnych usytuowanych w obrębie ulic Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie: 2017r. – 2022r.

Całkowity koszt zadania: 1 350 531,50 zł

Kwota dofinansowania: 909 738,06 zł

           w tym ze środków EFRR: 909 738,06 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 440 793,44 zł