Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 5.3)

Projekt pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowany  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin do drogi krajowej nr 6 w miejscowości Sieciemin, dz. nr 272, obr. Sieciemin o nr 0023, i dz. nr 470, obręb Pękanino o nr 0019.

Celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę dostępności infrastruktury transportowej drogi powiatowej nr 3541Z w związku z jej łączeniem się z drogą krajową nr 6 w KAWNIE, stanowiącej bezpośrednie połączenie do sieci TEN-T. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin dz. nr 272, obr. Sieciemin oraz nr 470, obr. Pękanino.

Efektem realizacji projektu będzie całkowita długość przebudowanych dróg powiatowych: 2,48 km do 2019 r.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 05.10.2018 – 31.05.2019 r.

Całkowity koszt zadania: 3 050 540,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 405 450,00 zł

Wkład własny Gminy Sianów: 1 645 090,00 zł