Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RPO WZ 2014-2020 (Działanie 8.4)

Projekt pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych”, realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez:

-  wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-  prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK,

-  stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

-  objęcie uczniów liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

-  doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów,

-  wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby ind. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania komp. kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowanie współpracy organów prowadzących na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin - Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach: 2019 -2021

Całkowity koszt zadania: 6 031 990,80 zł

Kwota dofinansowania: 5 428 791,72 zł

w tym ze środków EFRR:  5 127 192,18 zł

Budżetu Państwa: 301 599,54 zł

Wkład własny: 603 199,08 zł

 

Udział Gminy Sianów:

W ramach projektu w  Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie oraz Szkole Podstawowej w Dąbrowie zostanie wdrożony program:  

- indywidualizacji pracy z uczniem,

- kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych,

- kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu,

- rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK),

wraz z doposażeniem szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji ww. zadań.

 

Całkowity koszt zadania:  523 248,00 zł

Kwota dofinansowania:  470 923,20 zł

w tym ze środków EFRR: 470 923,20 zł

Budżetu Państwa: 0,00 zł

Wkład własny: 52 324,80 zł