Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Inwestycja dotycząca uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego Sianowskiego Obszaru Gospodarczego w obrębie m. Skibno dofinansowana jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 4 500 000,00 zł

Całkowita szacowana wartość zadania: 5 535 000,00 zł

Realizacja: 2021 - 2022

Opis zadania: zadanie polega na uzbrojeniu technicznym terenów inwestycyjnych w ok. 4 km sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (27,7 ha terenów zlokalizowanych wokół węzła S6, obręb Skibno) wraz z wewnętrzną infrastrukturą drogową. Inwestycja, zlokalizowana jest bezpośrednio w sąsiedztwie sieci TEN-T, dla której gmina posiada już pełną dokumentację planistyczną. Docelowo będą to tereny przeznaczone na obiekty produkcyjne, obiekty usług, centrów logistycznych i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. Poprzez realizację niniejszej inwestycji wzrośnie jego wartość, dostępność komunikacyjna i atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów w przyszłości.