Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na LI Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie  się 26 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
4.    Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
5.    Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
6.    Wystąpienia Obywatelskie.
7.    Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
10.    Sprawozdanie  z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie za 2017 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.
11.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sianów na rok 2018”,
2)    w  sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
3)    w sprawie podziału Gminy Sianów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4)    w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy i Miasta Sianów w Gminnej Organizacji Turystycznej  w Sianowie,
5)    w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie,
6)    w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
7)     w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska  kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sianów,
8)    w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Sianów dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania,
9)    w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sianów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
12.     Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Machała