Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2017 roku

Uprzejmie zapraszam na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się  20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Budżet Gminy Sianów na 2018 rok:

1)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2)      opinia Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej,

3)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

4)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2018,

5)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025.

 1.  Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  na 2018 rok,

2)      w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Sianowie na 2018 r.,

3)      w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Sianowie na 2018 rok,

4)      w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów,

5)      w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Sianowie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie na lata 2018-2020,

6)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony  w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka,

7)      w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

8)      w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie,

9)      w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Dziennym Domu „Senior+” w Sianowie,

10)  w sprawie określenia wzorów formularzy Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, i podatek leśny na terenie gminy Sianów,

11)  w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie na 2017 r.

12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sianowie

Janusz Machała