Cittaslow
Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

Informuję, że 29 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Sianowie

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie ustalenia jednorazowej dodatkowej składki członkowskiej Gminy i Miasta Sianów dla Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie,

2)      w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2020 r.,

3)      w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sianów na lata 2020-2028.

4)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu,

5)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Sianów na lata 2016-2019, za okres styczeń 2018 – grudzień 2019,

6)      w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie

                       Janusz Machała