Unia Europejska
Pomorski Szlak Jakubowy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie 

Planowane terminy i tematyka sesji Rady Miejskiej  w Sianowie  w 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na LII Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie   się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy   i Miasta  w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LI  Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
  4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
  5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
  6. Wystąpienia Obywatelskie.
  7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

10. Sprawozdanie z wyników pracy Posterunku Policji w Sianowie w roku 2017.

11.Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez  Straż Miejską w Sianowie  w roku 2017.

12. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Sianów w 2017 roku.

13.Informacja na temat prac programowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Sianów realizowanych w 2017 roku.

14.Podjęcie uchwał:

1)     w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2)     w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sianów i warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

3)     zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4)     w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w roku taryfowym 2018,

5)     w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2018 rok,

6)     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2018-2025.

15.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Sianowie

Janusz Machała