Unia Europejska

Odpady komunalne

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Terminy sesji oraz porządek obrad

Zobacz projekty uchwał w E-urzedzie

Planowane terminy sesji RM w roku 2019 - pdf

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Miejskiej w Sianowie, która odbędzie się 28 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Sianowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM Sianów z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Burmistrzowi.
 5. Sprawozdania z pracy między sesjami Komisji Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu Koszalin.
 6. Wystąpienia Obywatelskie.
 7. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i postulaty radnych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Sianów w roku szklonym 2018/2019 .
 1. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z ulgami opiekuńczymi,

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy i Miasta Sianów,

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Sianów dodatków do wynagrodzeń i nagród,

4)      w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2019 r.,

5)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2019-2026.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Machała